Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w najem i dzierżawę

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w najem i dzierżawę

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w najem i dzierżawę, poniżej opisanych.

Nieruchomość Biertułtowy:

 1. Część nieruchomości przeznaczona do oddania w najem:
  1.1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/0000159/0
  1.2 oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 3420/97, karta mapy 2, obręb Biertułtowy, jednostka ewidencyjna Radlin;
  1.3 powierzchnia nieruchomości – 17 m2;
  1.4 opis nieruchomości – działka zabudowana garażem;
  1.5 przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie
  z Uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie nr BRM.0007.092.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. poz. 51 z dnia 3 stycznia 2014 r., działka nr 3420/97 zlokalizowana jest w strefie 4.KS – tereny parkingów; na działce znajduje się murowany garaż;
  1.6 wysokość opłat z tytułu najmu (działki nr 3420/97) – 45,00 zł miesięcznie; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy;
  1.7 terminy wnoszenia opłat – do 25 dnia każdego miesiąca;
  1.8 zasady aktualizacji opłat – zakłada się coroczną waloryzację kwoty netto czynszu od dnia 1 lutego każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku deflacji czynsz nie będzie waloryzowany.

Nieruchomość Mszana:

 1. Część nieruchomości przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej:
  2.1 oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00074683/1
  2.2 oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 560/30, karta mapy 4, obręb Mszana, jednostka ewidencyjna Mszana;
  2.3 powierzchnia nieruchomości – 80 m2;
  2.4 opis nieruchomości – działka jest gruntem niezabudowanym, stanowi wjazd do prywatnej posesji;
  2.5 przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z Uchwałą nr XXVII/26/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mszana, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 3775 z 9 maja 2013 roku, zmienioną Uchwałą nr IV/25/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 stycznia 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 463 z 3 lutego 2015 r.) działka nr 560/30 znajduje się w terenie oznaczonym na mapie symbolem D23.MN-U – teren równoważnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
  2.6 cena nieruchomości (działki nr 560/30) – 5.691,06 zł netto. Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy.

Nieruchomość Pszów:

 1. Część nieruchomości przeznaczona do oddania w najem:
  3.1 oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00067738/0;
  3.2 oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 2479/229, karta mapy 2, obręb Pszowskie Doły, jednostka ewidencyjna Pszów;
  3.3 powierzchnia nieruchomości – 1297 m2;
  3.4 opis nieruchomości – działka wykorzystywana z przeznaczeniem pod plac składowy na którym prowadzona jest działalność gospodarcza;
  3.5 przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z Uchwałą nr XXII/117/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 1177 z dnia 6 lutego 2020 r., działka nr 2479/229 zlokalizowana jest w strefie: 6KS – tereny komunikacji i parkingów, 1P – tereny zabudowy produkcyjnej, 21 KDD – tereny drogi dojazdowej; na działce urządzony jest plac składowy na którym prowadzona jest działalność gospodarcza;
  3.6 Wysokość opłat z tytułu najmu (działki nr 2479/229) – 4539,50 zł miesięcznie; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy;
  3.7 Terminy wnoszenia opłat – do 25 dnia każdego miesiąca;
  3.8 Zasady aktualizacji opłat – zakłada się coroczną waloryzację kwoty netto czynszu od dnia 1 lutego każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku deflacji czynsz nie będzie waloryzowany.

Nieruchomość Odra:

 1. Część nieruchomości przeznaczona do oddania w dzierżawę:
  4.1 oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00046808/9;
  4.2 oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – części działek nr nr 329/11 o pow. 119327 m2, 305/9 o pow. 33812 m2, karta mapy 4, obręb Odra, jednostka ewidencyjna Gorzyce;
  4.3 powierzchnia części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę – 22775 m2;
  4.4 opis części nieruchomości – oddzielne części nieruchomości, niezabudowanej, o nieregularnym kształcie;
  4.5 przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 poz. 4288) części nieruchomości znajdują się w terenie o symbolu F1USII – tereny usług i rekreacji oraz o symbolu F1RII – tereny rolnicze; sposobem zagospodarowania części nieruchomości jest rola;
  4.6 wysokość opłat z tytułu dzierżawy –1049,95 zł rocznie; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy;
  4.7 terminy wnoszenia opłat – rocznie, do 25 dnia miesiąca, w którym zawarto umowę;
  4.8 zasady aktualizacji opłat – zakłada się coroczną aktualizację czynszu dzierżawnego, po pierwszym roku obowiązywania umowy, w oparciu o średnią krajową cenę skupu pszenicy za poprzednie półroczne wskazaną w obwieszczeniu, obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Niższa cena skupu pszenicy nie będzie powodowała aktualizacji czynszu.

Nieruchomość Biertułtowy:

 1. Część nieruchomości przeznaczona do oddania w najem:
  5.1 oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00053873/7
  5.2 oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 4180/229 i 4179/229, karta mapy 2, obręb Biertułtowy, jednostka ewidencyjna Radlin;
  5.3 powierzchnia nieruchomości – łączna powierzchnia zabudowana garażami – 192 m2; powierzchnia gruntu stanowiąca dojazd – 312 m2;
  5.4 opis nieruchomości – działka zabudowana kompleksem garaży wraz z terenem dojazdowym;
  5.5 przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie nr BRM.0007.092.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. poz. 51 z dnia 3 stycznia 2014 r., działki nr 4180/229 i 4179/229 zlokalizowana jest w strefie 12 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; na działce znajduje się kompleks 12 garaży oraz droga dojazdowa
  5.6 wysokość opłat z tytułu najmu – 3,00  zł/m2 miesięcznie netto z przeznaczeniem na grunt pod garażem; 1,00 zł/m2 miesięcznie netto z przeznaczeniem na obejście niezbędne do prawidłowego funkcjonowania garażu ; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy;
  5.7 terminy wnoszenia opłat – do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału, za który został naliczony czynsz najmu;
  5.8 zasady aktualizacji opłat – zakłada się coroczną waloryzację kwoty netto czynszu od dnia 1 lutego każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku deflacji czynsz nie będzie waloryzowany.

W terminie do 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, mogą złożyć stosowny wniosek o ich nabycie do Starosty Wodzisławskiego.