Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski W powiecie powstało Lokalne Partnerstwo ds. Wody - Powiat Wodzisławski

W powiecie powstało Lokalne Partnerstwo ds. Wody

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym Wodzisławiu Śl. odbył się zwołany przez starostę Leszka Bizonia Konwent Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego. Celem było podpisanie przez samorządy powiatu i gmin oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego listu intencyjnego w sprawie utworzenia Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. To nowa inicjatywa na rzecz projektów z zakresu ochrony wód oraz gospodarki wodnej, w której uczestniczyć mogą prócz samorządów również inne instytucje, zwłaszcza okołorolnicze.

W Polsce brakuje wody

Eksperci alarmują, że Polska wysycha. Nasz kraj jest w Europie jednym z najuboższych w wodę państw.

„W latach 1946-2016, średnia roczna zasobów wodnych przypadająca w Europie na głowę mieszkańca wynosiła 5000 m3 wody, natomiast w Polsce tylko 1800 m3. W latach o niższych opadach mamy do dyspozycji tylko nieco ponad 1100 m3 na osobę, a w latach mokrych 2600 m3. Eksperci zaniepokojeni są tendencją spadkową ilości zasobów wodnych w Polsce. Próg 1700 m3/os jest granicą „stresu wodnego” czyli zagrożenia deficytem wody” (źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/1497332,eksperci-alarmuja-polska-wysycha.html , dostęp: 7.12.2022 r.).

Potwierdzeniem tego faktu są coraz częstsze przerwy w zaopatrzeniu w wodę nierzadko całych miejscowości, konieczność dowożenia wody beczkowozami, a także susza w rolnictwie. Coraz częściej w mediach powtarzane są hasła: susza hydrologiczna, susza meteorologiczna, niski stan wód, wysychające rzeki i jeziora itp. Ochrona i właściwe wykorzystanie zasobów wodnych staje się zatem zadaniem strategicznym z punktu widzenia bezpieczeństwa tak państwa i gospodarki narodowej, jak i przede wszystkim ludności.

Lokalne Partnerstwa do spraw Wody – co to jest i czemu ma służyć

W celu poszerzenia dotychczasowych działań zakresie właściwej gospodarki wodnej podjęto prace nad utworzeniem lokalnych partnerstw do spraw wody (LPW), których zadaniem będzie zainicjowanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy wszystkimi kluczowymi partnerami (lokalne społeczeństwo, instytucje, urzędy) na rzecz dobrego zarządzania zasobami wody na poziomie lokalnym.

Głównym celem jest zastosowanie podejścia terytorialnego dla łagodzenia problemów związanych z ochroną wód. Jego istota polega na zaaranżowaniu współpracy pomiędzy podmiotami, mającymi realny wpływ na sytuację w tym zakresie. Jako obszar działania LPW przyjęto nie gminy, lecz powiaty, bo to na tym poziomie na ogół reprezentowane są podmioty działające w zakresie różnych aspektów gospodarki wodnej i rolnictwa.

Lokalne Partnerstwo ds. Wody to dobrowolne i nieformalne zrzeszenie osób i podmiotów, które są zainteresowane lub zaangażowane w gospodarowanie wodą na danym obszarze. Członkiem LPW może zatem zostać każdy przedstawiciel – nie tylko jednostek samorządu terytorialnego czy firm państwowych, ale też prywatnych przedsiębiorców, rolnicy, rybacy, spółki wodne itp. Jednym słowem wszyscy ci, którym zależy na poszanowaniu zasobów wodnych i dbaniu o jej dostępność i jakość mogą zostać stronami LPW.

Co daje LPW? Inwestycje z premią

Ochrona wód i właściwe nimi zarządzanie wymaga bardzo często nakładów inwestycyjnych. Przedsięwzięcia związane z budową, przebudową, odbudową, rozbudową urządzeń melioracji wodnych oraz niewielkich urządzeń wodnych (w szczególności ograniczających odpływ wody, z uwzględnieniem jej retencjonowania), w celu rozwoju ogólnopolskiego systemu retencji wodnej na obszarach wiejskich według planów będą mogły zostać sfinansowane w ramach funduszy z Krajowego Planu Odbudowy.

Instytucje członkowskie LPW będą miały z kolei wpływ na rankingi inwestycji i działań remontowych, dotyczących racjonalnego gospodarowania wodami. Zadania inwestycyjne znajdujące się na takiej liście, na etapie składania wniosku o dofinansowanie tych inwestycji w ramach dotacji z KPO, będą premiowane dodatkowymi punktami.

Na etapie składania wniosków o dofinansowanie sprawdzane będzie bowiem, czy wnioskodawca jest członkiem Lokalnego Partnerstwa Wodnego oraz czy zaproponowane przedsięwzięcie zostało wskazane przez Lokalne Partnerstwo Wodne jako priorytetowa inwestycja na terenie działania danego LPW i czy znajduje się w rankingu inwestycji danego powiatu.

Lokalne Partnerstwo w powiecie wodzisławskim

Dzisiaj podpisany list intencyjny w sprawie utworzenia Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w Powiecie Wodzisławskim to pokłosie wielomiesięcznych rozmów i konsultacji pomiędzy władzami Powiatu Wodzisławskiego, jego gmin oraz Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. W tej sprawie w sierpniu w Starostwie zorganizowano m.in. konferencję z udziałem zainteresowanych podmiotów. Wcześniej z inicjatywy wicestarosty Tadeusza Skatuły i Wydziału Ochrony Środowiska wodzisławskiego starostwa odbyły się dwa spotkania, których celem było zapoznanie gmin z tym projektem i zachęcenie ich do przyłączenia się do niego.

Dzisiejsze porozumienie jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą w powiecie i ma szczególne znaczenie. Stronami umowy są nie tylko lokalne samorządy, ale też Wody Polskie – Zlewnia w Gliwicach oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

– Wprawdzie póki co, zgodnie z obecnymi założeniami, premiowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodnej przez LPW będzie mogło dotyczyć jedynie obszarów wiejskich, jednak bardzo się cieszę, że jako wyraz solidarności i wsparcia dla tej inicjatywy wszystkie dziewięć gmin naszego powiatu plus sam powiat zgodziły się na utworzenie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Wodzisławskiego – wyjaśnia starosta Leszek Bizoń, który decyzją samorządowców został wybrany przewodniczącym Lokalnego Partnerstwa ds Wody w Powiecie Wodzisławskim.

Starosta podkreśla też, że LPW będzie otwarte także na inne podmioty zainteresowane działaniem na rzecz ochrony zasobów wodnych i właściwej gospodarki wodnej.

– Dzisiaj porozumienie podpisały samorządy. Robimy pierwszy krok, ale to nie oznacza, że do partnerstwa – gdy ono już się rozwinie – nie będą mogły przystąpić również inne zainteresowane podmioty, jak spółki wodne i wodociągowe, przedsiębiorstwa lub organizacje pozarządowe aktywne w tej dziedzinie czy nawet pojedyncze osoby – podkreśla szef powiatu.