Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Poszukujemy lekarzy do pracy w Zespole Orzekania - Powiat Wodzisławski

Poszukujemy lekarzy do pracy w Zespole Orzekania

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim poszukuje do składu orzekającego lekarzy różnych specjalności.

Poszukiwani są w szczególności lekarze:

 • interniści,
 • ortopedzi,
 • chirurdzy,
 • neurolodzy,
 • laryngolodzy,
 • psychiatrzy,
 • pediatrzy,
 • okuliści.

Miejsce realizacji zadań

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92a (od poniedziałku do piątku – w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie z lekarzem).

Zakres realizowanych zadań

Podstawowym zadaniem lekarza – członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest:

 • analizowanie złożonego wniosku wraz z dokumentacją medyczną mającą wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • udział w posiedzeniach składów orzekających zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia osoby orzekanej i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego,
 • wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
 • sporządzanie konsultacji specjalistycznych w zakresie swojej specjalności na wniosek lekarza przeprowadzającego analizę merytoryczną wniosku wraz z dokumentacją.

Niezbędne wymagania

 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • specjalizacja z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim z siedzibą w Katowicach, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (ewentualnie przedłożenie posiadanego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanego przez Wojewodę).

Wymagane dokumenty

 1. CV,
 2. wynikające z Rozporządzenia MGPiPS z dnia 15.07.2003 r., w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2021 poz. 857 ze zm.):
 • dyplom ukończenia studiów medycznych,
 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarza wystawiony przez okręgową izbę lekarską,
 • dyplom uzyskania tytułu specjalisty,
 1. zgoda na powołanie do Zespołu.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92a z dopiskiem „Nabór członków Powiatowego Zespołu  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 412-09-66, 412-09-67.

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r., poz. 857) członków powiatowego zespołu powołuje i odwołuje zarządzeniem starosta na wniosek przewodniczącego powiatowego zespołu.