Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenie o nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego przeznaczonej do zbycia - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenie o nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego przeznaczonej do zbycia

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego przeznaczonej do zbycia.

Część nieruchomości przeznaczona do zbycia w drodze darowizny:

1.1 – oznaczenie części nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00057516/5
1.2 – oznaczenie części nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 2006/16 o pow. 132 m2, działka nr 2008/17 o pow. 92 m2, działka nr 2009/17 o pow. 13 m2 karta mapy 2, obręb Pszów, jednostka ewidencyjna Pszów;
1.3 – powierzchnia części nieruchomości – 237 m2;
1.4 – opis nieruchomości – część nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Pszowa, obręb ewidencyjny Pszów, działki gruntu o bardzo małej powierzchni, lekko nieforemne, usytuowane w pasie bocznej drogi dojazdowej (wąskiej) ulicy Bohaterów Westerplatte; otoczenie stanowi obszar zieleni nieurządzonej usytuowany na pochylonym zboczu, po drugiej stronie ulicy znajduje się zabudowa jednorodzinna; nawierzchnia asfaltowa o dużym stopniu zużycia, brak krawężników i chodników, w pobliżu działek znajdują się słupy oświetleniowe;
1.5 – przeznaczenie części nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pszów zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie Nr XII/117/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 1177 z dnia 6 lutego 2020 roku, działki nr 2006/16, 2008/17 i 2009/17 oznaczone są symbolem 5KDD – teren drogi dojazdowej;
1.6 – cena części nieruchomości – 10.783,00 zł;

W terminie do 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej części nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, mogą złożyć stosowny wniosek o ich nabycie do tut. organu.