Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE NR 1 STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO z dnia 07.02.2019 r. w sprawie: możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) oraz § 9 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 560), Starosta Wodzisławski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śląskim.

  1. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym.
  2. Do zakresu działania rady należy m.in.:
  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych
  1. Kadencja rady trwa cztery lata.
  2. Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu wodzisławskiego.
  3. Podmioty, o których mowa w pkt. 4 zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
  4. Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia na adres:

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląski
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski

w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych” w nieprzekraczalnym terminie 14 dni (decyduje data wpływu) od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

7. Powołanie przez Starostę Wodzisławskiego członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śląskim nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

KARTA ZGŁOSZENIA – POBIERZ PDF