Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Gorzyce w Bluszczowie.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 440/2 o pow. 0,0456 ha, karta mapy 1, jednostka ewidencyjna Gorzyce, obręb Bluszczów, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00052310/6, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1W/00052310/6 są wolne od wpisów.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Opis nieruchomości

Działka nr 440/2 o obszarze 0,0456 ha położona w miejscowości Bluszczów stanowi teren zwarty o kształcie wieloboku zbliżonego do trójkąta. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest użytkiem „PsIII” – pastwiska trwałe. Grunt posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Dworcowej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12 czerwca 2013 r., poz. 4288 wyżej wymieniona działka położona jest w terenie objętym strefą o symbolu B25MNI – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren działki jest niezagospodarowany, porośnięty jest trawą.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 11 kwietnia 2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, parter pokój nr 10 (sala narad).

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) + 23% podatek VAT wynoszący 7.820,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co łącznie daje kwotę 41.820,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100).

Postąpienie nie może być niższe niż 420,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych 00/100).

Wadium

Wadium wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione do 8 kwietnia 2024 r. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim: Velo Bank Nr: 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368, z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działki lub określenia „przetarg – Bluszczów”.

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków, co należy wskazać w tytule przelewu.

Warunki uczestnictwa w przetargu

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i terminie, osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

  1. dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213);
  2. dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
  3. oświadczenia współmałżonka zawierającego zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu ww. nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na ustawową współwłasność małżeńską i niemożliwości uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków; wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy przedłożyć w dniu przetargu;
  4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości, jej stanem prawnym i faktycznym, jak i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  5. zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, dla wygrywającego przetarg, w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego,
  • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
  • przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Powiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

  • wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
  • pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać od poniedziałku do środy
w godz. od 800 do 1500, w czwartek w godz. 800 do 1700, w piątek w godz. 800 do 1300, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląski przy ul. Bogumińskiej 2, II piętro, pokój nr 202 lub telefonicznie pod nr (32) 4539758.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przetargu dostępne są na stronie internetowej https://www.powiatwodzislawski.pl/mojedane