Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Konkurs na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Powiat Wodzisławski

Konkurs na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typ B.

osoba na wózku inwalidzkim

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone zadanie wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Wodzisławski i polega na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typ B dla 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną, wraz z dowozem uczestników do ośrodka.

Szczegółowy opis działań przy realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług winien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), a także rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 249).

Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2029 r.

Na realizację zadania przeznacza się w 2024 roku kwotę 1.044.411,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści cztery tysiące czterysta jedenaście złotych 00/100 groszy). Miesięczna kwota dotacji jest uzależniona od liczby uczestników korzystających z usług ośrodka na podstawie wydanych decyzji administracyjnych kierujących. Kwota planowana na realizację zadania w latach następnych uzależniona będzie od liczby uczestników korzystających ze wsparcia ośrodka w danym miesiącu, na podstawie wydanych decyzji administracyjnych o skierowaniu, a także od wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego na dany rok budżetowy.

Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2029 r. na terenie Powiatu Wodzisławskiego, dla mieszkańców tegoż powiatu, z zachowaniem możliwości zawarcia porozumienia z innymi powiatami lub gminami, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,poz. 249) i musi być ono przedmiotem działalności statutowej Oferenta.

Oferty należy składać do dnia 25 marca 2024 r. w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój nr 1, do godz. 1500. Jest to termin ostateczny.

W przypadku składania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły w ogłoszeniu.

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typ B (PDF 102KB)