Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Lubomia w miejscowości Nieboczowy - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Lubomia w miejscowości Nieboczowy

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona geodezyjnie działką numer 1900/217 o powierzchni 0,1941 ha, jednostka ewidencyjna Lubomia, obręb Nieboczowy, karta mapy 1, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00072639/4, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

Działy III i IV księgi wieczystej nr GL1W/00072639/4 są wolne od wpisów.

Nieruchomość położona jest w sołectwie Nieboczowy, przy ulicy Wiejskiej, z bezpośrednim dostępem do dróg publicznych o nawierzchni asfaltowej. Działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, porośniętą roślinnością łąkową, oznaczoną
w ewidencji gruntów użytkiem „R” – grunty orne. Posiada kształt czworokątny, o płaskim ukształtowaniu terenu. Działka jest uzbrojona w media infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa – w ciągu ul. Wiejskiej, kanalizacja sanitarna
i deszczowa.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Lubomi nr XLV/287/2018 z dnia 22 marca 2018 roku, opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego, poz. 2457 z dnia 9 kwietnia 2018 r., wyżej wymieniona działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem planu B12MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Przetarg odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, na parterze w sali narad.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 70.813,01 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzynaście złotych 01/100) + 23% podatek VAT wynoszący 16.286,99 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 99/100) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co łącznie daje kwotę 87.100,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100).

 

Postąpienie nie może być niższe niż 880 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100).

 

Wadium wynosi 8.710,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100).

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione do 26 marca 2019 r. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim:

Getin Noble Bank Nr: 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368

z zaznaczeniem  tytułu  wpłaty i podaniem numeru działki.

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i terminie, osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

 1. dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1490);
 2. dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych
  do działania w ich imieniu lub notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być   opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą
  i  podpisem osoby uprawnionej;
 3. oświadczenia współmałżonka zawierającego zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu ww. nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na ustawową współwłasność małżeńską
  i niemożliwości uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków; wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy przedłożyć w dniu przetargu;
 4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
 5. zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości
  w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, dla wygrywającego przetarg,
  w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego ,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
 • przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora

Powiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

 • wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
 • pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godz. od 800 do 1400 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląski przy ul. Bogumińskiej 2, II piętro, pokój nr 202 lub telefonicznie
pod nr (32) 4539758.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przetargu dostępne są na stronie internetowej https://www.powiatwodzislawski.pl/mojedane.