Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Powiat Wodzisławski

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 15 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Maksymalna wysokość refundacji jednego stanowiska pracy 21 tys. zł

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski można składać w kancelarii Centrum Aktywizacji Zawodowej  od dnia 1 marca 2019 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na tę formę wsparcia.

Wybór wniosków do realizacji nastąpi wg. kolejności ich złożenia. O kolejności decyduje data wpływu do adresata (w przypadku nadania wniosku za pośrednictwem poczty nie decyduje data stempla pocztowego).Weryfikacji wniosku pod kątem kompletności przedłożonej dokumentacji urząd dokona po złożeniu wniosku w tut. urzędzie. Ocena złożonych wniosków będzie odbywała się w dwóch etapach. Ocenie merytorycznej zostaną poddane tylko te wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną.

Ocenę merytoryczną wniosków przeprowadzi Komisja ds. opiniowania wniosków w oparciu o kryteria określone w karcie oceny merytorycznej.

Jeden podmiot może ubiegać się o wyposażenie 1 stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje dot. dofinansowania zawarte są w „Regulaminie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora PUP nr 6/2019 z dnia 12.02.2019 r. Aktualne druki wniosków o refundację oraz powyższy regulamin dostępne są na stronie internetowej urzędu wodzislawslaski.praca.gov.pl (dokumenty do pobrania).

Informacji dodatkowych udzielają pracownicy w pok. 221 (tel. 32 459 29 53 (54).