Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30+ - Powiat Wodzisławski

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. w ramach realizowanego w roku 2019 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 54 osobom bezrobotnym (w tym co najmniej 13 kobietom) zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania w maksymalnej wysokości 21 000 zł.

Nabór wniosków odbywa się w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim (IV) w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wnioski mogą składać wyłącznie osoby bezrobotne:

  • w wieku powyżej 30 roku życia
  • którym ustalono II profil pomocy oraz w Indywidualnym Planie Działania zaplanowano dofinansowanie na otwarcie własnej działalności gospodarczej
    lub
    ustalono I profil pomocy oraz w Indywidualnym Planie Działania zaplanowano i uzasadniono celowość ubiegania się o dofinansowanie na otwarcie własnej działalności gospodarczej

Mężczyźni do 50 roku życia ubiegający się o dofinansowanie muszą spełnić jeden
z poniższych warunków:

– pozostawać nieprzerwanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,

– posiadać wykształcenie średnie (z wyłączeniem szkoły policealnej) lub niższe,

– posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W związku z powyższym aktualne, kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski wraz
z załącznikami będzie można składać w kancelarii Centrum Aktywizacji Zawodowej od dnia 04.03.2019r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację ww. projektu.

Rozpatrywane będą wnioski złożone tylko na aktualnie obowiązujących drukach, wypełnione ręcznie lub komputerowo.