Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim - termin wydłużony - Powiat Wodzisławski

Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim – termin wydłużony

Ogłaszamy nabór kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim. Termin zgłaszania kandydatur został wydłużony do 24 stycznia 2023 r.

Logo Powiatu Wodzisławskiego

Działając na podstawie uchwały nr XIV/152/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim, ogłaszamy nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Rada składa się z 8 członków:

  • dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Wodzisławskiego,
  • dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,
  • czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu wodzisławskiego.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokonują zgłoszenia kandydata poprzez poprawne wypełnienie formularza Karty zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim (do pobrania u dołu strony).

Jedna organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata/kandydatkę.

Karty zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w godzinach pracy Starostwa w terminie 10 dni od daty zamieszczenia tej informacji na stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wodzisławskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa. W przypadku wysłania karty zgłoszenia pocztą liczy się data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Termin zgłaszania kandydatur upływa dnia 24 stycznia 2023 r.

Karty zgłoszenia źle lub niekompletnie wypełnione podlegają odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia lub poprawienia.

Nieprawidłowo zgłoszony kandydat nie będzie brany pod uwagę przy sporządzaniu wykazu imiennego osób zgłoszonych na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Organizacje będą wybierały swoich przedstawicieli do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w głosowaniu tajnym, które zostanie przeprowadzone po zakończeniu naboru kandydatów/kandydatek, za wyjątkiem sytuacji, gdy ilość kandydatów zgłoszonych przy naborze będzie wynosiła 4. Wówczas głosowania nie przeprowadza się, a wszyscy kandydaci zostają powołani w skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy kandydata do PRDPP – pobierz (doc 40 KB)
  2. Uchwała nr 1/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie: określenia sposobu realizacji zadań o których mowa w art. 41i ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – pobierz
  3. Uchwała nr XVI/152/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim – pobierz
  4. Uchwała nr XLVIII/505/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego – pobierz