Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nabór do komisji konkursowej - zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. - Powiat Wodzisławski

Nabór do komisji konkursowej – zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Informacja o naborze na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) oraz Programu współpracy Rozdział 12: „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” stanowiącego załącznik do Uchwały nr LV/548/2023 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”, zaprasza się do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego do dnia 13 marca 2024 roku w kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski – w godzinach pracy urzędu – liczy się data wpływu do Starostwa.

Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej pod numerami telefonu 32 453 99 71, 32 453 99 74.

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy (docx 14KB)