Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Koroner poszukiwany - Powiat Wodzisławski

Koroner poszukiwany

Starosta wodzisławski, działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1947), zaprasza do składania pisemnych ofert na świadczenie usług z zakresu stwierdzania zgonu i ustalania jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu na terenie powiatu wodzisławskiego w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro zgodnie z zapisem art. 4 pkt 8 ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu i ustalaniu jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu w sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1947), zwanej dalej „Ustawą”, oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 roku w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961r. Nr 39, poz. 202), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w sytuacji, gdy zgon nastąpi w granicach administracyjnych powiatu wodzisławskiego.

Istotne warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiający zleci usługę wyłącznie w sytuacji, kiedy do stwierdzenia zgonu i ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu nie będą zobowiązane inne osoby zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
 2. Zamawiający planuje przeznaczyć na wykonanie usługi w roku 2021 kwotę 21 000 zł, przy czym wykonawca będzie otrzymywał każdorazowo po wykonaniu usługi wynagrodzenie jednostkowe, określone w umowie.
 3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 295 z późniejszymi zmianami), który dysponuje osobą/osobami uprawnionymi do wykonania ww. usługi.
 4. Oferent zobowiązuje się do zapewnienia całodobowej gotowości do wykonania przedmiotu zamówienia i zapewni całodobową dostępność numeru telefonicznego, pod którym będzie można dokonywać zgłoszeń o konieczności wykonania czynności będących przedmiotem zamówienia.
 5. Oferent zobowiązuje się do zapewnienia przybycia osoby uprawnionej do wykonania usługi na wskazane podczas zgłoszenia miejsce wykonania usługi, w możliwie najkrótszym czasie od momentu wezwania.
 6. Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. W formularzu oferty oferent określa jednostkową cenę za stwierdzenie zgonu, wystawienie karty zgonu i ustalenie jego przyczyny.
 2. Określona przez oferenta cena musi obejmować wszystkie koszty, wydatki, opłaty i inne składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu.
 5. Oferta złożona po upływie terminu składania ofert nie podlega rozpatrzeniu.
 6. Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w formie dokumentu papierowego w terminie do dnia 27 listopada 2020 roku na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2 lub Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92a, z dopiskiem „OFERTA – koroner”.

Przedmiot oceny:

Przedmiotem oceny ofert będzie cena jednostkowa za każdorazowe wykonanie usługi oraz spełnienie warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Informacje dodatkowe:

Ocena formalna spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie oświadczeń złożonych przez osobę podpisującą ofertę.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Iwona Koczy Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92a, pokój 316, telefon 324539974, adres email: zdrowie@powiatwodzislawski.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od dalszego prowadzenia niniejszego postępowania oraz od wyboru oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu skutków prawnych i finansowych.

Publikacja niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Starostę Wodzisławskiego, tudzież nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony oferenta do zawarcia umowy.

Do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert (PDF 713KB)
 2. Wzór oferty (PDF 484KB)