Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konkurs dla organizacji pozarządowych

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych realizacji na działania kulturalne realizowane podczas powiatowej imprezy zaplanowanej na 28 sierpnia 2022 r.

pieniądze, banknoty złotych polskich

Oferty składane w konkursie muszą dotyczyć realizacji wydarzenia kulturalnego (na przykład w formie koncertu, pleneru malarskiego, artystycznego, warsztatów kulturalnych, działań kulturalnych i animacji skierowanych do dzieci itp.) podczas powiatowej imprezy, która odbędzie się w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim w dniu 28 sierpnia (niedziela) 2022 roku.

Wydarzenie kulturalne musi zostać skierowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu i musi mieć charakter ogólnodostępny, tj. rekrutacja uczestników projektu musi zostać przeprowadzona w sposób otwarty.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury wyłonionych w otwartym konkursie wynosi 15 000 zł.

Realizując zadanie publiczne, oferent zobowiązany będzie do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 10 czerwca 2022 roku oferty zgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 2057).

Ofertę na realizację zadania należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 lub Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śląskim w dni robocze w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 7.30-15.30, w czwartki w godz. 7.30-17.00 oraz w piątki w godz. 7.30-14.00 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną.

Zachęcamy do złożenia oferty w generatorze witkac.pl – przejdź do generatora (link, nowe okno)

Dokumenty wzorów ofert, umów i sprawozdań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej – przejdź (link, nowe okno)

Więcej szczegółów dostępnych jest w Regulaminie konkursu (do pobrania poniżej).

Do pobrania:

  1. Regulamin konkursu ofert na zadania w zakresie działań kulturalnych realizowanych podczas powiatowej imprezy – PDF 217 KB