Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Informacja o naborze członków komisji konkursowych - Powiat Wodzisławski

Informacja o naborze członków komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:  Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz Programu współpracy Rozdział 12. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert – załącznika do Uchwały nr LV/548/2023 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 listopada 2023 roku w  sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” zaprasza się do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typ B.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego do dnia 29 marca 2024 roku w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 – w godzinach pracy jednostki.

Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod numerami telefonu 32/455 14 30 wew. 48, 53.