Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Wodzisław Śl., będącej własnością Skarbu Państwa - Powiat Wodzisławski

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Wodzisław Śl., będącej własnością Skarbu Państwa

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Wodzisław Śl., będącej własnością Skarbu Państwa.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 1.872,00 m2 i kubaturze 6.739,00 m3, na działce nr 591/8 o pow. 0.1263ha, karta mapy 3, obręb Wilchwy, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00069108/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, gdzie dział III i IV ww. księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. położona jest częściowo w terenach 3U – tereny usług komercyjnych, w części oznaczonej symbolem planu 58 KDL- tereny dróg lokalnych, a w części -30 ZP-tereny zieleni urządzonej.

Nieruchomość położona jest w dzielnicy Wodzisławia Śl.-Wilchwy i przejęta została do zasobu Skarbu Państwa po zlikwidowanej KWK „1 Maja”. Stanowi ona działkę w kształcę litery C, na której jest posadowiony budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, z cegły. Budynek pełnił funkcję administracyjno-biurową. Wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodnokanalizacyjną i centralnego ogrzewania, które wymagają remontu. Budynek również wymaga remontu i modernizacji. Dojazd do nieruchomości jest bardzo dogodny, a lokalizacja bardzo korzystna. Nieruchomość oddalona jest około 5 km od centrum miasta i położona jest również w pobliżu autostrady A1(wjazd Mszana).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.086.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Wadium w wysokości 109.000,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych) winno być wpłacone w pieniądzu PLN do dnia 02 marca 2015r.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 marca 2015r. o godz.10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 2 (II piętro pokój nr 214).

Do przetargu mogą przystąpić oferenci po spełnieniu następujących warunków:

1) przesłanie przesyłką poleconą lub złożenie osobiste w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 pisemnej oferty kupna, w terminie do dnia 02 marca 2015r. godz. 1500 (ostateczny termin wpływu do Starostwa Powiatowego).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. os 1 Maja ” .

2) wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości i formie na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Getin Noble Bank Nr 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368, do dnia 02 marca 2015r. z zaznaczeniem tytułu wpłaty. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek,

3) w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą, jeżeli oferentem jest osoba prawna, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji zgodnie z wpisem do właściwego rejestru w przypadku cudzoziemców zgody MSW na nabycie nieruchomości,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej ) i sposób jej zapłaty,

4) kopię dowodu wniesienia wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia
z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w §5 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108, ze zm.),

5) numer rachunku bankowego oferenta,

6) zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat notarialnych, sądowych związanych
z przeniesieniem prawa własności nieruchomości i zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny najpóźniej do dnia zawarcia umowy,

7) proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości,

8) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Zasady przeprowadzenia przetargu:

1) część jawna przetargu odbędzie się w dniu 05 marca 2015r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2; o wyborze lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty, uczestnicy zostaną powiadomieni
w formie pisemnej,

2) oferty złożone po terminie lub brak w ofercie dowodu wpłaty wadium albo dowodu będącego podstawą do zwolnienia z tego obowiązku (zgodnie z zapisem pkt 4 zawartości oferty) nie będą rozpatrywane,

3) wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy kupna na warunkach określonych w ofercie albo nie uiszczenia całości ceny przed zawarciem tejże umowy; wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; oferentowi, którego oferta została przyjęta wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia: strona internetowa Starostwa www.powiatwodzislawski.pl; Biuletyn Informacji Publicznej (w zakładce komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia) oraz tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 2 i Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śl.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z informacjami o przedmiocie sprzedaży od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-14.00 osobiście w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 2 lub telefonicznie pod nr (32) 4539759.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.