Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski II sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego - Powiat Wodzisławski

II sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

II sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 18 grudnia br. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92a. Początek obrad o godzinie 13:00.

Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 18 grudnia 2014 roku:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie kandydata na radnego Powiatu Wodzisławskiego p. Mateusza Górala.
3. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od I sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
b) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
c) ustalenia składu osobowego Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego,
d) ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
e) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu  Wodzisławskiego,
f) ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady   Powiatu Wodzisławskiego,
g) ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu  Wodzisławskiego,
h) ustalenia składu osobowego Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu  Wodzisławskiego,
i) zmiany Uchwały Nr XLVIII/465/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie  ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
j) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
k) zmiany Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wodzisławskim na lata 2013-2015,
l) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy  Szkolnej 1,
m) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Liceum Profilowane w Pszowie,  wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy R. Traugutta 32,
n) zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim,  wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim,
o) powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
p) powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
q) powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
r) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,
s) delegowania dwóch radnych Powiatu Wodzisławskiego do składu komisji bezpieczeństwa i porządku,
t) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Wodzisławskiego Pana Tadeusza Skatuły,
u) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/375/2013 z  dnia  19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na  2014  rok wraz z załącznikami,
v) ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014,
w) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2014 rok.
8. Informacja na temat współpracy Powiatu Wodzisławskiego z partnerami zagranicznymi.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Informacje bieżące.
12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Eugeniusz Wala