Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Dzieci czekają na rodziców zastępczych - Powiat Wodzisławski

Dzieci czekają na rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ciągle poszukuje osób i rodzin chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Na terenie Powiatu Wodzisławskiego obecnie jest 159 rodzin zastępczych. Pod ich pieczą znajduje się 302 dzieci.

Czym jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Pełni swoje funkcje czasowo, tzn. dziecko może wrócić do rodziny biologicznej, bądź zostać umieszczone w rodzinie adopcyjnej, albo też pozostać w rodzinie zastępczej do 18 roku życia. Rodziny zastępcze otrzymują pomoc finansową oraz merytoryczną w pełnieniu funkcji wychowawczej. Dzielą się na spokrewnione, niezawodowe i zawodowe. Rodzina zastępcza pamięta, że dzieci potrzebują również utrzymywania więzi z własną rodziną biologiczną, kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw. O ustanowieniu rodziny zastępczej decyduje sąd rodzinny, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Plakat, na którym jest logo powiatu. Na środku rodzina trzymana dwoma rękoma.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone parom małżeńskim, jak i osobom samotnym, które m.in.:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona, ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego),
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
  • stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem, co potwierdza zaświadczenie lekarskie,
  • uzyskają opinię psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • mieszkają na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
  • w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Odwiedź PCPR i zapytaj

Kandydaci na rodzinę zastępczą niezawodową oraz rodzinę zastępczą zawodową muszą przejść przez procedurę kwalifikacyjną i szkolenie na rodzinę zastępczą. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim  PRZEJDŹ (nowe okno).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30, tel. 32 454 71 06.