Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Opinie i stanowiska Rady - Powiat Wodzisławski

Opinie i stanowiska Rady

 

Opinia nr 13/2019 (PDF,  90 KB) z 24 października 2019 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 12/2019 (PDF, 92 KB) z 24 października 2019 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami poza­rządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Opinia nr 11/2019 (PDF, 100 KB) z 24 października 2019 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Opinia nr 10/2019 (PDF, 95 KB) z 19 września 2019 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Opinia nr 9/2019 (PDF, 94 KB) z 19 września 2019 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Opinia nr 8/2019 (PDF, 90 KB) z 19 września 2019 r Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Opinia nr 7/2019 (PDF 388KB) – z 13  września 2019 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Wodzisławskiego.

Opinia nr 6/2019 (PDF 396KB) – z 2 września 2019 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Opinia nr 5/2019 (PDF 403 KB) – z 30 lipca 2019 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków  do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski

Opinia nr 4/2019 (PDF 398KB) – z 30 lipca 2019 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych  okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którzy pełnią stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Opinia nr 3/2019 (PDF 419KB) – z 28 maja 2019 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Opinia nr 2/2019 (PDF 387KB) – z 15 maja 2019 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Opinia nr 1/2019 (PDF 399KB) – z 13 marca 2019 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Opinia nr 13/2018 (.doc 15KB) –  z 3 października 2018 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Opinia nr 12/2018  (.doc 14 KB) – z 3 października 2018 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wodzisławskiego.

Opinia nr 11/2018 (.doc 15 KB)– z 25 września 2018 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego  z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 10/2018 (.doc 14 KB) – z 4 września 2018 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Opinia nr 9/2018 (.doc 15 KB)– z 4 września 2018 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 8/2018 (PDF 394 KB) – z 21 sierpnia 2018 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w -sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 7/2018 (PDF 384 KB) – z 21 sierpnia 2018 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Opinia nr 6/2018 (PDF 400 KB) – z 13 lipca 2018 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski.

Opinia nr 5/2018 (PDF 397 KB) – z 22 maja 2018 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 4/2018 (PDF 328 KB) – z 9 kwietnia 2018 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którzy pełnią stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela

Opinia nr 3/2018 (PDF 333 KB) – z dnia 6 lutego 2018 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 2/2018 (PDF 332 KB) – z dnia 6 lutego 2018 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 1/2018 (PDF 317 KB) – z dnia 18 stycznia 2018 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opinia nr 8/2017 (PDF 320 KB) – z dnia 8 listopada 2017 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego

Opinia nr 7/2017 (PDF 326 KB) – z dnia 8 listopada 2017 r. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Opinia nr 5/2017 ( PDF 321 KB) – z 11 lipca 2017 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Opinia nr 4/2017 ( PDF 321 KB) – z 11 lipca 2017 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Opinia nr 3/2017 (PDF 333 KB) – z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/182/2012 Rady powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Opinia nr 2/2017 (PDF 330 KB) – z 20 marca 2017 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Opinia nr 1/2017 (PDF 320 KB) – z 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Opinia nr 2/2016 (PDF,  320 KB) – z 7 grudnia 2016 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Opinia nr 1/2016 (PDF, 322 KB) –  z 7 listopada 2016 r.  w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.