Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski 36. sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego - Powiat Wodzisławski

36. sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXXVI (trzydziesta szósta) sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 27 stycznia 2022 o godz. 14:00 w trybie hybrydowym.

logo powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdania:
  a) z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok,
  b) z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXV sesji.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  b) udzielenia dotacji celowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na modernizację Apteki Szpitalnej,
  c) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
  d) zmiany uchwały Nr XXXIV/352/2021 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”,
  e) nadania Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śląskim imienia Olgi Boznańskiej,
  f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Bielsko-Biała w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej,
  g) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/358/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2022 rok wraz z załącznikami,
  h) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/357/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2022-2037,
  i) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2022 rok.
 6. Funkcje kontrolne Komisji Rewizyjnej:
  a) sprawozdanie z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2021 rok,
  b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2022 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Informacje bieżące.
 10. Zamknięcie obrad XXXVI sesji