Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Za nami sesja budżetowa - Powiat Wodzisławski

Za nami sesja budżetowa

Wczoraj Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwaliła budżet Powiatu na 2023 r. W głosowaniu 17 radnych było "za", 6 się wstrzymało, a 3 było "przeciw".

Trudny budżet

Przyszłoroczny budżet w opinii służb finansowych będzie jednym z najtrudniejszych w dotychczasowej historii Powiatu Wodzisławskiego. Planowane dochody mają wynieść ok. 217,2 mln zł, zaś wydatki – 232,7 mln zł. Planowany jest zatem deficyt w wysokości 15,5 mln zł.

– Rok 2023 jest kolejnym już rokiem, w który będziemy wkraczać z uchwałą w sprawie budżetu powiatu pełni obaw. Budżet ten będzie wykonywany w okresie niepewności i związanymi z tą niepewnością zagrożeniami, w okresie rekordowo wysokiej inflacji, rosnących kosztów realizacji zadań towarzyszących tym niekorzystnym zjawiskom malejących dochodów. Dochodów zupełnie odstających od rzeczywistych potrzeb społeczności samorządowej – powiedział starosta Leszek Bizoń.

Wpływ na to zdaniem szefa powiatu mają niewystarczające dochody powiatu, mniejsze w stosunku do końca 2021 r. o 10,8 mln zł, których nie rekompensują rzekomo „dodatkowe” środki przekazywane samorządom przez władze centralne.

– Począwszy od 2022 roku samorządy otrzymują udziały w podatku PIT i CIT nie stosownie do wysokości rzeczywistych wpływów podatkowych, lecz zgodnie z arbitralną i oderwaną od realiów ekonomicznych prognozą ustaloną przez Ministerstwo Finansów. Pytanie, czy ustalany decyzją organu władzy udział samorządu w dochodach podatkowych spełnia jeszcze przesłanki do uznania go za udział, czy też jest to już forma dotacji pozostawiam bez odpowiedzi, tym bardziej iż otrzymane w tym roku dodatkowe dochody z tytułu udziału w podatku PIT były w tej samej wysokości dla wszystkich powiatów ziemskich, tj. 6 076 tys. złotych. Arbitralnie ustalona kwota dofinansowania jest zupełnie oderwana od warunków w jakich działają jednostki samorządu terytorialnego i winna raczej przyjąć nazwę dofinansowania zadań samorządu z tytułu ubytku w dochodach, dofinansowania – niestety bez jakiegokolwiek związku z zakresem zadań, wielkością budżetu, czy też wielkością podatków płaconych przez mieszkańców wspólnoty samorządowej – podkreślał starosta.

Ilustracją pogarszającej się sytuacji finansowej powiatu jest fakt, że aż o 25% wzrasta dofinansowanie powiatu z tytułu części wyrównawczej subwencji. Dane te mogą świadczyć o malejącej pozycji naszego powiatu na mapie gospodarczej kraju.

Niedofinansowana oświata oraz zadania rządowe

Kolejny problem, z którym powiat zmaga się od lat to rosnące koszty wykonywania zadań w zakresie edukacji i oświaty. Ta tzw. luka oświatowa (różnica pomiędzy środkami otrzymywanymi na utrzymanie szkół a faktycznymi kosztami ich funkcjonowania) ma tendencją rosnącą. O ile w roku budżetowym 2020 Powiat musiał z innych obszarów działalności dofinansować oświatę na kwotę 4,6 mln zł, to już w 2021 roku kwota ta wyniosła prawie 9 mln zł.

Podobny problem dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej, na które wojewoda śląski z budżetu państwa nie przekazuje od lat adekwatnych kwot. W rezultacie w samym tylko bieżącym roku Powiat musi dopłacić do zadań rządowych ok. 4,5 mln zł, a kwota ta obejmuje wyłącznie wydatki na wynagrodzenia osób realizujących te zadania. Nie zawierają się w niej pozostałe koszty.

Podstawowe kategorie wydatków

Wśród największych wydatków w przyszłorocznym budżecie powiatu prym wiedzie oświata (wraz z edukacją i opieką wychowawczą) – ok. 90 mln zł, pomoc społeczna, wsparcie rodzin i osób z niepełnosprawnościami oraz polityka społeczna – ok. 40 mln zł, utrzymanie i modernizacja dróg – 37 mln zł. Prawie 8 mln zł pochłonie funkcjonowanie komunikacji zbiorowej powiatu, a prawie 12 mln zł – lokalne bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Z uchwałą budżetową Powiatu Wodzisławskiego na 2023 r. można zapoznać się w e-sesji w dziale „posiedzenia”.