Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski XLIII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego - Powiat Wodzisławski

XLIII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XLIII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 25 lutego 2010 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a. Początek obrad o godzinie 14:00.

Porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 25 lutego 2010 r.

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z obrad  XLII sesji Rady Powiatu.
4.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLII sesji.
5.     Interpelacje i zapytania radnych.
6.     Wnioski i oświadczenia  radnych.
7.     Rozpatrzenie skargi na działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Wodzisławiu Śląskim.
8.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skarg organowi właściwemu do ich  rozpatrzenia.
9. Przedstawienie sprawozdań  z działalności jednostek organizacyjnych za 2009 r.
a) Powiatowego Zarządu Dróg,
b) Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami.
10. Rozpatrzenie  projektów uchwał w następujących sprawach:
a)    określenia zakresu  i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych  dotyczącej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat  Wodzisławski jest organem założycielskim, za I półrocze roku budżetowego,
b)    wyrażenia zgody na oddanie przez Powiat Wodzisławski w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Gminie Miasto Rydułtowy,
c)    wyrażenia zgody na sprzedaż przez Powiat Wodzisławski nieruchomości gruntowych Gminie Lubomia za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości,
d)    wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste,
e)    powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi   w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy  w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej,
f)    podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
g)    zmiany uchwały Nr XLII/462/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami.
11. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.
12.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
13.    Informacje bieżące.
14.    Zamknięcie  obrad XLIII sesji.