Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia - Powiat Wodzisławski

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, poniżej opisanych.

Identyfikator ogłoszenia: WGN.6845.1.4.2024

Wykaz nieruchomości:

 1. Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze darowizny:
  • oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych – GL1W/00076472/3;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działki nr 1191/177 o pow. 7466 m2, 1242/177 o pow. 1413 m2, 1827/177 o pow. 3423 m2, 1934/179 o pow. 1073 m2, 1936/185 o pow. 1251 m2, karta mapy 2, obręb Krostoszowice, jednostka ewidencyjna Godów;
  • powierzchnia nieruchomości – 14626 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, położona wzdłuż autostrady A1; posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Szybowej;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Godów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Godów nr XXXVIII/276/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. poz. 6558, nieruchomości znajdują się w strefie: – A1KDA – teren autostrady. Na części działek zlokalizowano drogę, pozostałe działki są niezagospodarowane;
  • wartość księgowa nieruchomości – 877 560,00 zł;
 2. Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
  • oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych – GL1W/00066262/5;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 1635 o pow. 0,0335 ha, działka nr 1633 o pow. 0,0113 ha, obręb Połomia, jednostka ewidencyjna Mszana;
  • powierzchnia nieruchomości – 448 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość położona jest na terenie powiatu wodzisławskiego, gminy Mszana, obręb ewidencyjny Połomia – strefa peryferyjna obrębu wśród terenów niezabudowanych, nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, kształt nieregularny, bardzo wąski, ukształtowanie terenu zróżnicowane;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania – zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Mszana Nr XXXVI/4/2014 z dnia 10 lutego
   2014 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2014 r. poz. 976 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Mszana Nr XXIX//202/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. poz. 2848, działka nr 1635 znajduje się w części terenie oznaczonym na mapie symbolem 11WS – tereny wód powierzchniowych oraz w części w terenie oznaczonym na mapie symbolem 1ZI – tereny zieleni izolacyjnej, natomiast działka nr 1633 znajduje się w terenie oznaczonym na mapie symbolem 1ZI – tereny zieleni izolacyjnej; nieruchomość niezagospodarowana, bezpośrednio przylegająca do cieku wodnego Kucharzówka do 0,5 km od ul. Wolności;
  • cena nieruchomości – 13 200,00 zł netto
 3. Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargowej:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00050559/9;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 1686 o pow. 2053 m2, obręb Mszana, jednostka ewidencyjna Mszana;
  • powierzchnia nieruchomości – 2053 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Mszana nr XXVII/26/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 3775 z dnia 9 maja 2013 r., przedmiotowa działka znajduje się w terenie o symbolu planu B153.U – tereny zabudowy usługowej oraz 31.KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Wesołej , jest niezagospodarowana, nieogrodzona, teren działki jest płaski, porośnięty trawą i samosiejkami brzóz.
  • cena nieruchomości – 226 320,00 zł brutto.

W terminie do 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowych nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, mogą złożyć stosowny wniosek o ich nabycie do Starosty Wodzisławskiego.