Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę - Powiat Wodzisławski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę, poniżej opisanych.

Identyfikator ogłoszenia: WGN.6845.1.1.2024

 1. Część nieruchomości przeznaczona do zbycia w drodze przetargu:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00000159/0;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 3425/97 o pow. 21 m2, karta mapy 2, obręb Biertułtowy, jednostka ewidencyjna Radlin;
  • powierzchnia nieruchomości – 21 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu, położona przy ul. Sienkiewicza w Radlinie;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie nr BRM.0007.092.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 51 z dnia 3 stycznia 2014 r., przedmiotowa działka znajduje się w strefie 4.KS – tereny parkingów, nieruchomość zagospodarowana jest jako grunt zabudowany budynkiem garażu;
  • cena nieruchomości – 3 198,00 zł brutto;
 2. Część nieruchomości przeznaczona do oddania w dzierżawę:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00046808/9;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – część działki nr 878/1 o pow. 185572 m2, karta mapy 3, obręb Bluszczów, jednostka ewidencyjna Gorzyce;
  • powierzchnia nieruchomości – część działki nr 878/1.o powierzchni 14188 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana w kształcie trójkąta;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 poz. 4288) nieruchomość znajduje się w terenie o symbolu B8RII – tereny rolnicze; niezagospodarowana;
  • wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 499,45 zł rocznie; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy;
  • terminy wnoszenia opłat – rocznie, do 25 dnia miesiąca, w którym zawarto umowę;
  • zasady aktualizacji opłat – zakłada się coroczną aktualizację czynszu dzierżawnego od dnia 1 lutego każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy, po pierwszym pełnym roku ich obowiązywania, w oparciu o średnią krajową cenę skupu pszenicy, wskazaną w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.
 3. Nieruchomości przeznaczone do zbycia w drodze darowizny:
  • oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych – GL1W/00057738/7;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działki nr 297/65 o pow. 673 m2, 298/65 o pow. 3 m2, 299/65 o pow. 120 m2, 300/65 o pow. 226 m2, 301/65 o pow. 526 m2, karta mapy 7, obręb Marklowice Dolne, jednostka ewidencyjna Marklowice;
  • powierzchnia nieruchomości – 1548 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, położona w kompleksie Gminnego Centrum Rekreacji „Słoneczna Wyspa”;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/184/18 Rady Gminy Marklowice z 1 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice, obejmującego centralną część gminy o powierzchni ok. 56 ha (Dz. U. Woj. Śląskiego z 13 lutego 2018 r. poz. 957) działki nr 299/65, 298/65, 299/65, 300/65 i 301/65 znajdują się w terenie 1.1US – teren sportu i rekreacji. Na działkach zlokalizowana jest część kompleksu Gminnego Centrum Rekreacji „Słoneczna Wyspa”;
  • wartość nieruchomości – 104 691,24 zł;