Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Godów w miejscowości Skrzyszów.

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie działkami numer nr 512/59 o pow. 5,4163 ha, 295/59 o pow. 0,2853 ha, 236/59 o pow. 0,5891 ha, 237/59 o pow. 0,5880 ha, 358/61 o pow. 1,4151 ha, karta mapy 7, jednostka ewidencyjna Godów, obręb Skrzyszów, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00049956/2, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1W/00049956/2 są wolne od wpisów.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Opis nieruchomości

Część nieruchomości będąca przedmiotem przetargu położona w miejscowości Skrzyszów, w sąsiedztwie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działka nr 512/59 stanowi teren zwarty o kształcie wieloboku zbliżonego do prostokąta. Oddzielona jest od pozostałych działek nieruchomością stanowiącą własność osób trzecich. Działki nr nr 236/59, 237/59, 295/59, 358/61 graniczą ze sobą i stanowią nieregularny wydłużony wielobok. Teren działek gęsto porośnięty jest drzewami i krzewami, w większości samosiejkami. W ewidencji gruntów działki oznaczone są użytkiem „Ba” – tereny przemysłowe. Grunty posiadają dostęp do drogi publicznej ulicy Powstańców Śląskich i ulicy Jana Pawła II poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Godów.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Godów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Godowie nr XXXVIII/276/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2017.6558) z dnia 5 grudnia 2017 r., przedmiotowe działki znajdują się na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej o symbolu planu B17PU.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, parter pokój nr 10 (sala narad).

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 582 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) + 23% podatek VAT wynoszący 823 860,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co łącznie daje kwotę 4 405 860,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Postąpienie nie może być niższe niż 44.060,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium

Wadium wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione do 18 grudnia 2023 r. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim: Velo Bank Nr: 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368

z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numerów działek lub określenia „przetarg – Skrzyszów”.

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków, co należy wskazać w tytule przelewu.

Warunki uczestnictwa w przetargu

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i terminie, osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

 1. dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213);
 2. dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
 3. oświadczenia współmałżonka zawierającego zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu ww. nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na ustawową współwłasność małżeńską i niemożliwości uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków; wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy przedłożyć w dniu przetargu;
 4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości, jej stanem prawnym i faktycznym, jak i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
 5. zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, dla wygrywającego przetarg, w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
 • przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Powiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

 • wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej
  o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
 • pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać od poniedziałku do środy
w godz. od 800 do 1500, w czwartek w godz. 800 do 1700, w piątek w godz. 800 do 1300 Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląski przy ul. Bogumińskiej 2, II piętro, pokój nr 202 lub telefonicznie pod nr 32 4539758.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przetargu dostępne są na stronie internetowej https://www.powiatwodzislawski.pl/mojedane