Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - Nieboczowy - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym – Nieboczowy

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Lubomia w miejscowości Nieboczowy.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona geodezyjnie działką numer 1601/171 o powierzchni 0,1827 ha, jednostka ewidencyjna Lubomia, obręb Nieboczowy, karta mapy 1, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00071081/0, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

W dziale III podanej księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, jednakże są one niewiążące, zostały przeniesione z innych ksiąg wieczystych i nie są wykonywane na nieruchomości zapisanej w przedmiotowej księdze wieczystej.

Dział IV księgi wieczystej nr GL1W/00071081/0 jest wolny od wpisów.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od innych obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w sołectwie Nieboczowy, przy ulicy Brzeskiej, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej asfaltowej. Działka stanowi grunt o regularnym, prostokątnym kształcie, o wymiarach 62 m x 30 m, płaskim ukształtowaniu terenu, jest nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością łąkową oraz kilkoma samosiejkami brzóz. W ewidencji gruntów oznaczona jest użytkiem „RIVa” – grunty orne. W przylegającym do działki pasie drogowym znajdują się następujące sieci: elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowa i  teletechniczna. Sieć gazowa jest dostępna od strony północnej w odległości ok. 80 m, od strony wschodniej 55 m. Ponadto w pasie drogowym znajduje się oświetlenie uliczne.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Lubomi nr XXXVII/238/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku, opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego, poz. 5730 z dnia 6 września 2021 r., wyżej wymieniona działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem planu E18MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 21 września 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, na I piętrze w sali prezydenckiej.

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 147.154,47 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 47/100) + 23% podatek VAT wynoszący 33.845,53 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych 53/100) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co łącznie daje kwotę 181.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Postąpienie nie może być niższe niż 1.810,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziesięć złotych 00/100).

Wadium

Wadium wynosi 18.100,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sto złotych 00/100).

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione do 15 września 2023 r. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim: Velo Bank Nr: 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368 z zaznaczeniem  tytułu  wpłaty i podaniem numeru działki.

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunki uczestnictwa w przetargu

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i terminie, osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

  1. dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.2213 ze zm.)
  2. dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
  3. oświadczenia współmałżonka zawierającego zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu ww. nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na ustawową współwłasność małżeńską i niemożliwości uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków; wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy przedłożyć w dniu przetargu;
  4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  5. zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, dla wygrywającego przetarg, w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego ,
  • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
  • przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Powiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

  • wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
  • pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać od poniedziałku do środy w godz. od 800 do 1500, w czwartki w godz. od 800 do 1700,w piątki w godz. od 800 do 1300  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląski przy ul. Bogumińskiej 2, II piętro, pokój nr 202 lub telefonicznie pod nr (32) 4539758.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przetargu dostępne są na stronie internetowej https://www.powiatwodzislawski.pl/mojedane.