Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie 6.2 Kształcenie ogólne - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie 6.2 Kształcenie ogólne

Ogłoszenie dotyczy konkursu nr FESL.06.02-IZ.01-129/24

zestawienie logo informujących o dofinansowaniu projektu ze środków unijnych 2024

1. Ogłoszenie o naborze:

Powiat Wodzisławski zwany dalej „Ogłaszającym” ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (konkurs nr FESL.06.02-IZ.01-129/24).

Nabór partnerów prowadzony jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 roku poz. 1079).

2. Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się realizację działań uwzględniających m.in.:

a) kompleksowe wsparcie szkół, uczniów oraz kadry placówek kształcenia ogólnego podnoszące jakość edukacji,

b) wykorzystanie w procesie kształcenia potencjału otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, w tym przedsiębiorców, uczelni wyższych, instytutów badawczo-rozwojowych, w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych,

c) współpraca placówek edukacyjnych, umożliwiająca tworzenie sieci współpracy czy uczenie się oparte na wypracowanych rozwiązaniach (np. poprzez model szkoły ćwiczeń),

d) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej, niepedagogicznej oraz kadry zarządzającej szkół i placówek, oraz kompetencji w zapobieganiu dyskryminacji i przemocy rówieśniczej motywowanej uprzedzeniami oraz w zakresie procesu integracji uczniów (na przykład ukraińskich) i radzeniu sobie z ich trudnościami związanymi z doświadczeniem traumy wojennej i migracji,

e) dostosowanie i wyposażenie placówek edukacyjnych,

f) doradztwo edukacyjno-zawodowe w kształceniu ogólnym.

Powiat Wodzisławski będzie pełnił rolę Lidera partnerstwa / Partnera wiodącego.

3. Wymagania i oczekiwania w stosunku do partnera

Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu.

Partner w celu wspólnej realizacji projektu zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobóworganizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań / działań w projekcie.

Partner będzie odpowiedziany za realizację uzgodnionych i wskazanych zadań. Udział partnera w projekcie nie może polegać wyłącznie na wniesieniu zasobów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Zadania realizowane przez partnera w ramach projektu nie mogą polegać na oferowaniu towarów, świadczeniu usług lub wykonywaniu robót budowlanych na rzecz pozostałych partnerów.

Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów o podobnym charakterze, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner lub we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie zbieżnym z celami projektu;

Partner musi posiadać bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027, Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027, Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, Wytycznych dotyczących realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów/działań o przedmiotowym zakresie.

Kryteria wyboru partnera

Kryteria dostępu:
Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:
1. Prowadzona działalności potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.

2. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatków i innych opłat należnych na rzecz Skarbu Państwa.

3. Podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych.

4. Podmiot posiada przynajmniej 3 (trzy)-letnie udokumentowane doświadczenie w należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent, wnioskodawca lub jako partner, lub we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie zbieżnym z celami projektu, w szczególności:
– co najmniej dwa (2) należycie zrealizowane projekty (oferent jako beneficjent/wnioskodawca/partner) lub usługa edukacyjna (oferent jako wykonawca), którego uczestnikami były szkoły ponadpodstawowe, budżet projektów lub wartość usług wynosił (-a) co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) każdy, a projekty obejmowały realizację co najmniej jednego z poniższych zadań:
a) szkolenia lub zajęcia, podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji uczniów,
b) doradztwo edukacyjno-zawodowe lub zawodowe dla uczniów,
c) organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej, przyczyniającej się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijającej talenty i zainteresowania uczniów

5. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

Kryteria oceny ofert:

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa – od 0 do 20 pkt.

2. Okres prowadzenia działalności w zakresie zgodnym z celami partnerstwa w okresie przed terminem składania ofert:

a) od 3 do 5 lat – 5 pkt
b) powyżej 5 do 8 lat – 10 pkt
c) powyżej 8 lat – 15 pkt

3. Doświadczenie w realizacji projektów jako beneficjent/wnioskodawca/partner, lub usług edukacyjnych jako wykonawca usługi edukacyjnej, realizowanych we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi lub na ich rzecz, w zakresie zbieżnym z założeniami partnerstwa:
a) od 3 do 5 projektów lub usług – 10 pkt,
b) od 6 do 10 projektów lub usług – 20 pkt,
c) 11 i więcej projektów lub usług – 30 pkt.

4. Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu potencjalnego partnera w postaci know-how, potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego oraz finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20 pkt.

5. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań – w tym działań edukacyjnych – w projekcie – od 0 do 20 pkt.

6. Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego jakości działań Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są potwierdzane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone stosownym certyfikatem (5 pkt. za każdy z posiadanych certyfikatów; maximum 10 pkt.); za certyfikaty takie zostaną uznane certyfikaty spełniające wymagania (pozytywnie zweryfikowane) przez PARP na potrzeby wpisu jednostki do Bazy Usług Rozwojowych (BUR):
a) Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) – w zakresie powiązanym ze świadczeniem usług rozwojowych lub równoważny – 5 pkt,
b) Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0 lub równoważny – 5 pkt,
c) Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna lub równoważny – 5 pkt,
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w certyfikatu (-ów) / akredytacji powinna zostać dołączona do oferty.

4. Sposób przygotowania i złożenia oferty

Podmiot ubiegający się o wybór jako Partnera w naborze otwartym, jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):

1. Wypełniony „Formularza oferty” – zgodny co do treści – z wzorem dołączonym do ogłoszenia.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.

5. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że Podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych.

6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych (Regulamin konkursu Nr FESL.06.02-IZ.01-129/24).

7. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.

5. Termin, miejsce i sposób składania ofert oraz wybór oferty:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej lub formie dokumentu elektronicznego (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami) podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia (tj. każdy plik elektroniczny musi posiadać podpis).

2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach naboru powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną) lub podpis elektroniczny ).

5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć:
– w formie pisemnej (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta na wybór partnera do projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Konkurs nr FESL.06.02-IZ.01-129/24)”, na adres ogłaszającego nabór: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92 a, 44-300 Wodzisław Śląski
lub
– w formie dokumentu elektronicznego (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami) podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, przesłać (np. w formacie pliku: *.pdf, *.doc, *.jpg, *.zip, *.7zip lub podobnych) na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /2415/skrytka z użyciem formularza pisma ogólnego w tytule pisma podając informację „Oferta na wybór partnera do projektu – FESL.06.02-IZ.01-129/24)”.

6. Termin składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie od dnia opublikowania ogłoszenia do dnia 27.06.2024 r. nie później niż do godz. 8.30. Oferty, które wpłyną do Ogłaszającego po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja wyznaczona przez Starostę Wodzisławskiego dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

8. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji.

9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.

10. Dla ważności otwartego naboru partnera wystarczające jest, gdy zgłoszona zostanie co najmniej jedna oferta.

11. Ogłaszający zaproponuje wybranemu Podmiotowi/Podmiotom zawarcie porozumienia o partnerstwie zwane dalej „POP”, które w sposób szczegółowy określi: przedmiot partnerstwa; prawa i obowiązki stron; zadania lidera i partnera/partnerów oraz zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań; partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu; zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów; sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z POP; oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej nr FESL.06.02-IZ.01-129/24.

12. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie POP z wybranym Oferentem na warunkach określonych przez Ogłaszającego, Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym naborze i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.

13. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres wskazany do kontaktu). Informacja o wynikach naboru / informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera zostanie także podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub stronie BIP Ogłaszającego.

14. Odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji oceny ofert nie przysługuje.

15. Dane osób do kontaktu w sprawie naboru: Barbara Kiermas-Langer tel. 32 453 99 67.

6. Dodatkowe informacje:

1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji składanego w konkursie nr FESL.06.02-IZ.01-129/24 projektu, rozstrzygnięcia niniejszego naboru bez wyboru żadnego z oferentów / partnerów oraz unieważnienia naboru w każdej chwili bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Wzór „Formularza ofertowego” – załącznik nr 1

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze – plik docx (74KB)
  2. Ogłoszenie o naborze – plik pdf (322KB)
  3. Załącznik do ogłoszenia „Formularz ofertowy” –  plik docx (69KB)
  4. Załącznik do ogłoszenia „Formularz ofertowy” – plik pdf (365KB)