Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nabór ofert na lekarza koronera w 2024 r. - Powiat Wodzisławski

Nabór ofert na lekarza koronera w 2024 r.

Starosta wodzisławski działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 887 ze zmianami) zaprasza do składania pisemnych ofert na świadczenie usług z zakresu stwierdzania zgonu i ustalania jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu na terenie Powiatu wodzisławskiego w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na stwierdzaniu zgonu i ustalaniu jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu w sytuacjach, o  których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i  chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 887 ze zmianami), zwanej dalej „Ustawą” oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z  dnia 3  sierpnia 1961 roku w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz.  U.  z  1961r. Nr 39, poz. 202), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

Istotne warunki realizacji zamówienia

 • Zamawiający zleci usługę wyłącznie w sytuacji, kiedy do stwierdzenia zgonu i ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu nie będą zobowiązane inne osoby zgodnie z przepisami prawa, w szczególności wyżej wskazanej ustawy i rozporządzenia.
 • Usługa będzie realizowana w sytuacji gdy zgon nastąpi w granicach administracyjnych Powiatu wodzisławskiego, na podstawie wezwania funkcjonariusza policji lub innych upoważnionych instytucji.
 • Zamawiający planuje przeznaczyć na wykonanie usługi w roku 2024 kwotę 39 000 zł, przy czym wykonawca będzie otrzymywał każdorazowo po  wykonaniu usługi wynagrodzenie jednostkowe, określone w umowie.
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.  U.  z  2023 roku, poz. 991 ze zmianami), które zgodnie z  przepisami prawa są uprawnione do wykonania ww. usługi.
 • Oferent zobowiązuje się do zapewnienia całodobowej gotowość do  wykonania przedmiotu zamówienia i zapewni całodobową dostępność numeru telefonicznego, pod którym będzie można dokonywać zgłoszeń o  konieczności wykonania czynności będących przedmiotem zamówienia.
 • Oferent zobowiązuje się do zapewnienia przybycia osoby uprawnionej do wykonania usługi na wskazane podczas zgłoszenia miejsce wykonania usługi, w możliwie najkrótszym czasie od momentu wezwania.
 • Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31  grudnia 2024 roku.

Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania ofert

 • Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do  niniejszego ogłoszenia.
 • W formularzu oferty oferent określa jednostkową cenę za stwierdzenie zgonu, wystawienie karty zgonu i ustalenie jego przyczyny.
 • Określona przez oferenta cena musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności koszty dojazdu do miejsca wezwania, środków ochrony osobistej, czy koszty usług telekomunikacyjnych.
 • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę a złożona oferta nie podlega uzupełnieniu.
 • Oferta złożona po upływie terminu składania ofert nie podlega rozpatrzeniu.
 • Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w formie dokumentu papierowego w terminie do dnia 12 grudnia 2023 roku na adres Starostwo Powiatowe w  Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2 lub Starostwo Powiatowe w  Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92a, z dopiskiem „OFERTA – koroner”.

Przedmiot oceny

Przedmiotem oceny ofert będzie cena jednostkowa za każdorazowe wykonanie usługi oraz spełnienie warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Informacje dodatkowe

Ocena formalna spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie oświadczeń złożonych przez osobę podpisującą ofertę.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Iwona Koczy Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92a, pokój 316, telefon 324539974, adres email: zdrowie@powiatwodzislawski.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od dalszego prowadzenia niniejszego postępowania oraz od wyboru oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu skutków prawnych i  finansowych.

Publikacja niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Starostę wodzisławskiego, tudzież nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony oferenta do zawarcia umowy.

Do pobrania:

Załącznik do ogłoszenia – oferta