Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nabór kandydatów do Rady konsultacyjnej ds. Strategii Terytorialnej - Powiat Wodzisławski

Nabór kandydatów do Rady konsultacyjnej ds. Strategii Terytorialnej

Zapraszamy organizacje działające na terenie naszego powiatu i całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego do udziału w pracach Rady konsultacyjnej ds. Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027.

logo Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
Rada konsultacyjna będzie pełniła funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i oceną realizacji Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Będzie to dokument (prace nad nim jeszcze trwają), który wyznaczy cele i kierunki działań dla wszystkich samorządów z całego obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na kolejnych 8 lat.

Jakie organizacje mogą się zgłaszać?

Do naboru mogą zgłaszać się podmioty spoza sektora finansów publicznych, spełniające definicję partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prowadzący działalność na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, tj.:

 • organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.),
 • samorządy zawodowe,
 • izby gospodarcze,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.),
 • Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do naboru mogą zgłaszać się podmioty spełniające jeden z poniższych warunków:

 • reprezentujący społeczeństwo obywatelskie,
 • działający na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Jakie są oczekiwania?

Do naboru mogą zgłaszać się podmioty, które posiadają doświadczenie w realizacji działań w obszarach tematycznych, w których przewiduje się realizację projektów w ramach Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027;  czyli:

 • Zielona i odporna przestrzeń, działania na rzecz ochrony powietrza, ochrona bioróżnorodności, rozwój OZE na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,
 • Mobilny Subregion Zachodni, działania związane z rozwojem tras rowerowych, multimodalną mobilnością miejską na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,
 • Subregion Zachodni w transformacji działania nakierowane na proces sprawiedliwej transformacji w regionie,
 • Kraina Górnej Odry – rozwój i promocja marki turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, rozwój produktów turystycznych,
 • Otoczenie społeczne i rewitalizacja, działania nakierowane na rozwój społeczny i gospodarczy Subregionu Zachodniego.

oraz prowadzą działalność na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i deklarują gotowość do nieodpłatnej współpracy w ramach Rady konsultacyjnej.

Jakie zadania realizuje Rada Konsultacyjna?

Rada konsultacyjna będzie wspierała działania Związku oraz stanowiła ciało doradcze w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i oceną realizacji Strategii. Szczegółowy opis pracy Rady konsultacyjnej zawiera Regulamin jej prac.

Jakie warunki, należy spełnić, aby zostać członkiem Rady Konsultacyjnej?

Warunkiem przystąpienia do naboru jest:

 1. przesłanie w terminie do 15.02.2023 r. formularza zgłoszeniowego, którego wzór załączony jest poniżej,
 2. podpisanie go i przekazanie: drogą pocztową na adres siedziby Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik; drogą mailową na adres: biuro@subregion.pl (skan podpisanego dokumentu lub dokument opatrzony podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym).

Złożenie aplikacji nie jest równoznaczne z wyborem do Rady konsultacyjnej. Niespełnienie wymogów wskazanych powyżej skutkuje odrzuceniem zgłoszenia. Szczegółowe informacje dot. naboru, w tym kryteria wyboru oraz zasady działania Rady opisuje „Regulamin Rady konsultacyjnej ds. Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027” oraz „Zasady naboru członków Rady konsultacyjnej ds. Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027”.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Martyna Piechoczek, tel. 32 421 21 49 w. 2, e-mail: biuro@subregion.pl.

Do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy – pdf
 2. Formularz zgłoszeniowy – doc
 3. Regulamin Rady Konsultacyjnej
 4. Zasady naboru członków Rady konsultacyjnej