Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych - Powiat Wodzisławski

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a także kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki i krajoznawstwa oraz sportu. W puli jest 85 tys. zł.

Konkursy obejmują przedsięwzięcia, których realizacja zaczyna się nie wcześniej niż 29 kwietnia 2024 roku, a zakończenie następuje nie później niż 30 grudnia 2024 roku. Zgłaszane do realizacji projekty muszą mieć zasięg lub znaczenie ogólnopowiatowe, a ostatecznymi odbiorcami projektu muszą być przede wszystkim mieszkańcy powiatu wodzisławskiego. Zadanie musi też mieć charakter ogólnodostępny, tj. rekrutacja uczestników projektu musi zostać przeprowadzona w sposób otwarty.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 21 marca 2024 roku oferty zgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 2057).

Oferenci mogą korzystać z ułatwienia w przygotowaniu oferty, polegającego na wykorzystaniu generatora „Witkac”. Generator wniosków „Witkac” zamieszczony jest na stronie internetowej www.witkac.pl oraz na stronie internetowej w zakładce „NGO”.

Oferty opiniowane będą przez Komisje Konkursowe powołane przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego. Zasady działania Komisji określa Uchwała nr LV/548/2023 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku Publicznego na 2024 rok”.

Szczegóły w ogłoszeniach. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy urzędu pod numerami:

  • 32 412 09 43 – w przypadku konkursu ofert z zakresu  kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, turystyki i krajoznawstwa oraz sportu,
  • 32 453 99 71 – w przypadku konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Do pobrania:

  1. Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie zdrowia (PDF 125KB)
  2. Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie sportu (PDF 121KB)
  3. Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa (PDF 121KB)
  4. Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji (PDF 122KB)