Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Internet w każdym domu – trwa rekrutacja - Powiat Wodzisławski

Internet w każdym domu – trwa rekrutacja

Od poniedziałku, 31 marca trwa rekrutacja do projektu, w ramach którego 466 gospodarstw domowych z terenu subregionu zachodniego wyposażonych zostanie w Internet oraz w sprzęt niezbędny do korzystania z niego. Ponadto beneficjenci ostateczni zostaną przeszkoleni z zakresu podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Powiat Wodzisławski jest partnerem w projekcie „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, którego liderem jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, a pozostałymi partnerami: Powiat Rybnicki, Gminy: Godów, Gmina Lubomia, Marklowice, Gorzyce oraz miasta: Jastrzębie-Zdrój, Radlin, Wodzisław Śląski, Żory. Łączna kwota projektu to ponad 4 mln zł.

W projekcie mogą brać udział:

 1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.
 2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.
 3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
 4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
 5. Rodziny zastępcze.
 6. Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.
 7. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
 8. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

Grupa docelowa zostanie wybrana w procesie rekrutacji, który prowadzony jest przez poszczególnych Partnerów Projektu.

Powiat Wodzisławski odpowiedzialny jest za zapewnienie dostępu do Internetu dla 51 gospodarstw domowych z jego terenu.

Wszelkie niezbędne wymagane dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w kancelariach Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 a lub przy ul. Bogumińskiej 2 w  terminie do 11 kwietnia 2014 r.

Potrzebne dokumenty oraz regulamin rekrutacji dostępne są w:

 • W Wydziale Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim mającego siedzibę przy ul. Pszowskiej 92a.
 • W Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskej 2 i Pszowskiej 92a.
 • W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim.
 • W siedzibie Lidera Projektu tj. Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku oraz na jego stronie internetowej www.subregion.pl

oraz poniżej:

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” w Powiecie Wodzisławskim – POBIERZ

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu (załącznik nr 1 )
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2A)
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – należy wypełnić tylko w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne, korzysta z systemu stypendiów socjalnych lub należy do grupy dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce – jeżeli uczeń nie jest Wnioskodawcą/osobą niepełnoletnią (załącznik nr 2B)
 4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  (załącznik nr 3A)
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – należy wypełnić tylko w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne, korzysta z systemu stypendiów socjalnych lub należy do grupy dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo dobrymi wynikami w nauce – jeżeli uczeń nie jest Wnioskodawcą/osobą niepełnoletnią (załącznik nr 3B)
 6. Kwestionariusz kryteriów weryfikacyjnych (załącznik nr 4)
 7. Oświadczenie o dochodach oraz liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – należy wypełnić w przypadku spełniania kryterium osób z grupy 50+… (załącznik nr 5A)
 8. Oświadczenie o dochodach oraz liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym  – należy wypełnić w przypadku spełniania kryterium dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce… (załącznik nr 5B)
 9. Oświadczenie o statusie samotnego rodzica (załącznik nr 6)

Informacji o projekcie i prowadzonej rekrutacji ze strony Powiatu Wodzisławskiego udziela: Magdalena Kozielska – Koordynator Samorządowy Projektu – Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu, tel. 32 412 09 48, e-mail: strategia@powiatwodzislawski.pl.

lub BIURO LIDERA PROJEKTU: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel./fax. 32 422 24 46, e-mail: poig@subregion.pl.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka