PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

Ekonomik kształci kompetencje zawodowe na Wyspach

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

Źródło dofinansowania, Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt Międzynarodowa Mobilność Edukacyjna Uczniów i Absolwentów oraz Kadry Kształcenia Zawodowego

Data zawarcia umowy:  01.10.2019 r.

Numer projektu:  2019-1-PL01-KA102-062655

Okres realizacji projektu: 01.12.2019 r. – 30.11.2021 r.

Wartość całkowita projektu/zadania [zł] – 407 196,19 zł

Wysokość wkładu własnego do projektu/zadania [zł] – 0,00 zł

Wysokość dofinansowania do projektu/zadania [zł] –407 196,19 zł

Informacja o finansowaniu:  100% dofinansowania zewnętrznego z Programu  POWER (pierwsza transza 80% wypłacona w momencie akceptacji wniosku przez Agencję Narodową, druga transza 20% po zakończeniu realizacji projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego).

Partnerzy: Irlandia, Portugalia, Wielka Brytania

Projekt skierowany do: 6 nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, 36 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik informatyk

Cel projektu:

– odbycie stażu podnoszącego kompetencje uczniów na rynku pracy, nauka języka stosowanego.

– kształcenie i doskonalenie zawodowe i językowe,

– wspieranie realizacji europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie,

– pomoc uczniom w rozwijaniu kreatywności, konkurencyjności, zwiększanie szans na zatrudnienie,

– rozwój kompetencji językowych w zakresie języka codziennego i zawodowego,

– zdobywanie certyfikowanych umiejętności i kwalifikacji,

– zwiększenie mobilności zawodowej w poszukiwaniu pracy na terenie Unii oraz podejmowanie zatrudnienia w różnych sektorach usług,

– nawiązanie trwałej współpracy między sektorami partnerskimi oraz zaangażowanie lokalnych pracodawców w przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy