PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

Nowoczesny nauczyciel Ekonomika

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

Źródło dofinansowania, Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej

Data zawarcia umowy:  07.11.2019 r.

Numer projektu:  2019-1-PL01-KA101-062976

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.12.2020 r.

Wartość całkowita projektu/zadania [zł] – 176215,26 zł

Wysokość wkładu własnego do projektu/zadania [zł] – 0,00

Wysokość dofinansowania do projektu/zadania [zł] – 176215,26 zł

Informacja o finansowaniu:  100% dofinansowania zewnętrznego z Programu  POWER  (pierwsza transza 80% wypłacona w momencie akceptacji wniosku przez Agencję Narodową, druga transza 20% po zakończeniu realizacji projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego).

Projekt skierowany do: 19 nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,

Cel projektu:

-Szkolenie w zakresie języka angielskiego w Irlandii pozwoli doskonalić warsztat pracy. Udoskonalenie języka angielskiego pozwoli korzystać również z materiałów źródłowych, stron anglojęzycznych, nowoczesnych aplikacji

-Wizyty edukacyjne w szkołach/instytucjach i udział w seminariach szkoleniowych
w Finlandii pozwolą poznać system edukacji kraju skandynawskiego postrzegany jako wzorcowy. Doskonalić warsztat pracy nauczycieli poprzez udział w seminariach
i warsztatach oraz wymianę doświadczeń i analizę przykładów dobrych praktyk