PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Szkoły i placówki niepubliczne

Wpis do ewidencji oraz wykreślenie wpisu

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić:

 • osoby prawne (stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne),
 • osoby fizyczne (każdy człowiek mający pełną zdolność do czynności prawnych – pełnoletni i nieubezwłasnowolniony).

Wymagane wnioski i dokumenty:

 1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Formularz zgłoszenia do ewidencji powinien zawierać: (pobierz druk)

 • określenie nazwy szkoły lub placówki,
 • określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,
 • informację o siedzibie placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego),
 • informację o miejscu prowadzenia  placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego),
 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki,
 • informację, czy szkoła (dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej) ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności,
 • dane szkoły lub placówki do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO).
 1. Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:
 • statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną.

Statut powinien określać:

1) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich siedzibę i zadania;
2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
4) organizację szkoły lub placówki;
5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać
skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki;
6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki
8) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej – także zasady przeprowadzania
 sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej
szkole artystycznej, danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji,
9) w przypadku ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7 – wysokość opłat wnoszonych przez wychowanka ośrodka za
pobyt i wyżywienie, termin i sposób wnoszenia tych opłat, jeżeli ośrodek pobiera opłaty.
 • dane pracowników pedagogicznych i dyrektora z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce (bez kserokopii świadectw i dyplomów) (pobierz druk);
 • informację o warunkach lokalowych zapewniających (pobierz druk):

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

 • dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (umowa najmu);
 • zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej;
 • pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty (dotyczy tylko szkół niepublicznych);
 • pozytywna opinia ministra właściwego do spraw zdrowia (w przypadku szkoły medycznej);
 • dane szkoły lub placówki do nadania nr REGON (SIO-RSPO) (pobierz druk);
 • potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (odpis z Krajowego Rejestru Sądowy – osoba prawna, osoba fizyczna – potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości).

Informacje dodatkowe:

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydaje Starosta Wodzisławski w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby prowadzącej, wskazany w zgłoszeniu.

W przypadku niekompletności złożonych dokumentów osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, mimo wezwania w wyznaczonym terminie, Starosta Wodzisławski wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Starosty Wodzisławskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uzyskanie przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej

 • Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej jeżeli:
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również podstawę kształcenia zawodowego;
 • realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;
 • stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych;
 • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 • zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
 • Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Wodzisławskiego na podstawie pozytywnej decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty (w przypadku szkół medycznych również opinii Ministra Zdrowia).
 • Szkoła, która chce rozszerzyć kształcenie o nowy zawód musi uzyskać pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty, a w przypadku szkół medycznych również Ministra Zdrowia.

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji

Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Staroście Wodzisławskiemu za pośrednictwem Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w ciągu 14 od ich powstania (pobierz druk).

_______________________________________________________________________________________________________________________________

WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane zobowiązania, dotyczące uprawnień szkoły publicznej -jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Wraz z wnioskiem o wykreślenie należy dostarczyć informację dotyczącą dokumentacji zlikwidowanej szkoły oraz przekazać pieczęcie (okrągłe) w celu odesłania ich do Mennicy Polskiej SA (jeżeli szkoła posiadała).

Likwidacja szkoły/placówki

 • Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.
 • Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Starostę Wodzisławskiego.
 • Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Do pobrania: