PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Szkoły i placówki niepubliczne

Wpis do ewidencji oraz wykreślenie wpisu

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić:

 • osoby prawne (stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne),
 • osoby fizyczne (każdy człowiek mający pełną zdolność do czynności prawnych – pełnoletni i nieubezwłasnowolniony).

Wymagane wnioski i dokumenty:

 1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Formularz zgłoszenia do ewidencji powinien zawierać: (pobierz druk)

 • określenie nazwy szkoły lub placówki,
 • określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego,
 • określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki, w przypadku placówki albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 Ustawy Prawo oświatowe – formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a tejże ustawy, którą placówka albo centrum będzie prowadzić,
 • informację o siedzibie szkoły/placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego),
 • informację o miejscu prowadzenia zajęć (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego),
 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki,
 • dane szkoły lub placówki do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO).
 1. Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:
 • statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną;

Statut powinien określać:

1) nazwę, typ szkoły lub rodzaj placówki, cel placówki oraz ich siedzibę i zadania;

2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;

3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;

4) organizację szkoły lub placówki;

4a) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych:

 1. a)  nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła,
 2. b) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego, w tym organizację praktycznej nauki zawodu,
 3. c) organizację kształcenia ogólnego i zawodowego dla pracowników młodocianych – jeżeli szkoła takie kształcenie prowadzi;

4b) w przypadku szkół artystycznych:

 1. a) nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, w których kształci szkoła,
 2. b) organizację zajęć edukacyjnych;

4c) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;

4d) formę kształcenia – w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej;”,

4e) poszczególne formy pozaszkolne, o których mowa w art. 117 ust. 1a – w przypadku placówki i centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, oraz szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej;

5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów;

6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;

7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki;

7a) zasady przyjmowania słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe;

8) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej – także zasady przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej, danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji,

9) w przypadku ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7 – wysokość opłat wnoszonych przez wychowanka ośrodka za pobyt i wyżywienie, termin i sposób wnoszenia tych opłat, jeżeli ośrodek pobiera opłaty.

 • dane pracowników pedagogicznych i dyrektora z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce (bez kserokopii świadectw i dyplomów) (załącznik do wniosku DRUK A pobierz druk);
 • informację o warunkach lokalowych zapewniających (załącznik do wniosku DRUK B pobierz druk):
 1. a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  b) realizację innych zadań statutowych,
  c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 • dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (umowa najmu);
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w załączniku (załącznik do wniosku DRUK C  pobierz druk)
 1. a) art. 14 ust. 3 – w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną,
 2. b) art. 14 ust. 4 – w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;”;
 • pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty;
 • pozytywną opinię ministra właściwego do spraw zdrowia (w przypadku szkoły medycznej);
 • opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia przez szkołę w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy;
 • dane szkoły lub placówki do nadania nr REGON (SIO-RSPO) (załącznik do wniosku DRUK D pobierz druk);
 • potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej (odpis z Krajowego Rejestru Sądowy – osoba prawna, osoba fizyczna – potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości).

Informacje dodatkowe:

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydaje Starosta Wodzisławski w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby prowadzącej, wskazany w zgłoszeniu.

W przypadku niekompletności złożonych dokumentów osoba prawna lub osoba fizyczna, która wystąpiła ze zgłoszeniem o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wzywana jest do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty, mimo wezwania w wyznaczonym terminie, Starosta Wodzisławski wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji.

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się również w przypadku, gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Starosty Wodzisławskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji

Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Staroście Wodzisławskiemu za pośrednictwem Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w ciągu 14 od ich powstania (pobierz druk)

___________________________________________________________________________

WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, w szczególności:
 1. a) nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, albo
 2. b) nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie z art. 178 ust. 4

– jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2

 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
 • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.

Wraz z wnioskiem o wykreślenie należy dostarczyć informację dotyczącą dokumentacji zlikwidowanej szkoły oraz przekazać pieczęcie (okrągłe) w celu odesłania ich do Mennicy Polskiej SA (jeżeli szkoła posiadała).

Likwidacja szkoły/placówki

 • Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.
 • Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Starostę Wodzisławskiego.
 • Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

Do pobrania: