PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim, ul. Mendego 3

Misja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim

Odkrywamy w dziecku to, co dobre, na każdym etapie jego rozwoju.

Jesteśmy „poszukiwaczami grudek złota”, pomagającymi ujawnić dzieciom to, co mają w sobie cennego.

Inspirujemy rodziców do odkrywania zasobów dziecka i tworzenia takich warunków, aby mogło się rozwijać w atmosferze akceptacji, miłości i bezpieczeństwa.

 1. Poradnia udziela pomocy:
 • uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Powiatu Wodzisławskiego,
 • dzieciom mieszkającym na terenie Powiatu Wodzisławskiego nie uczęszczającym do przedszkola.
 1. Zgłoszenia rejestrowane są w sekretariacie Poradni.
 2. Zgłoszenia może dokonać rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń, wypełniając kartę zgłoszenia, osobiście w sekretariacie, bądź przesyłając pocztą na adres poradni (nie jest wymagane żadne skierowanie).
 3. Korzystanie z pomocy udzielonej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Pracowników obowiązuje tajemnica zawodowa.

W poradni działają:

 • ZESPÓŁ DS. WSPIERANIA ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA, który zajmuje się udzielaniem pomocy dziecku w wieku 0 – 7 lat. Ponadto Zespół prowadzi diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie poradni, w przedszkolach i oddziałach integracyjnych, w ośrodku rehabilitacyjno-terapeutycznym, a także w miejscu zamieszkania. W trakcie indywidualnych rozmów z rodzicami, podejmowane są problemy związane z edukacją dziecka, szczególnie w przypadkach rozważania możliwości odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego, kształcenia specjalnego, organizowania wczesnego wspomagania rozwoju.

W ciągu całego roku, na bieżąco i zgodnie z potrzebami, udostępniany jest rodzicom materiał zawierający instruktaż i zestawy ćwiczeń oraz zabaw stymulujących rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych do pracy z dzieckiem w domu. Prowadzona jest terapia pedagogiczna ukierunkowana na stymulację ogólnego rozwoju dziecka i kształtowanie dojrzałości do nauki szkolnej. Udzielana jest pomoc psychologiczna dziecku i jego rodzinie w formie spotkań terapeutycznych z rodziną, grup wsparcia dla rodzin, zajęć grupowych dla dzieci.

 • ZESPÓŁ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI

W UCZENIU SIĘ zajmuje się udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym oraz studentom (do 25 roku życia). Prowadzi diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie poradni, szkół (badania przesiewowe), a także w wypadkach uzasadnionych znaczną niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania. Podejmowane są problemy związane z edukacją i postępowaniem wychowawczym.

Prowadzona jest terapia pedagogiczna ukierunkowana na usprawnianie zdiagnozowanych zaburzeń, specjalistyczną terapię dysleksji, logoterapię oraz terapię zaburzeń emocjonalnych (w tym moczenia się). Dla klas I szkół podstawowych organizowane są przesiewowe badania dojrzałości do podjęcia nauki czytania i pisania. Przeprowadzane są również zajęcia warsztatowe dla klas, z zakresu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych, profilaktyki uzależnień, integracji zespołu klasowego oraz zajęcia psychoedukacyjne z udziałem psa.

 • ZESPÓŁ DS. PREDYSPOZYCJI I UZDOLNIEŃ to zespół otwarty dla tych, których interesuje tematyka dzieci zdolnych. Udziela pomocy o charakterze doraźnym – porada, konsultacja, diagnoza i opiniowanie w sprawie indywidualnego programu i toku nauki. W ramach działalności psychoedukacyjnej popularyzuje wiedzę przybliżająca sylwetkę ucznia zdolnego i jego potrzeb, udziela informacji na temat instytucji i stowarzyszeń wspomagających rozwój dzieci uzdolnionych. Prowadzi zajęcia dla gimnazjalistów nastawione na poprawienie jakości spostrzegania, pamięci i koncentracji.

 • ZESPÓŁ BEZPOŚREDNIEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ zajmuje się pomocą psychoterapeutyczną skierowaną do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Prowadzi terapię indywidualną oraz systemową terapię rodzin. W odpowiedzi na potrzeby klientów organizowane są spotkania terapeutyczne dotyczące m.in. zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychosomatycznych, problemów wychowawczych. W sytuacjach kryzysowych, w ramach cotygodniowych dyżurów w Punkcie Interwencji, udzielana jest pomoc psychologiczna. Uzupełnieniem powyższej oferty jest działalność psychoedukacyjna obejmująca m.in. grupowe zajęcia integracyjne, profilaktyczne, prelekcje.

 • ZESPÓŁ ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO realizuje zadania ukierunkowane na:
 • wspomaganie młodzieży w  procesie podejmowania decyzji szkolno-zawodowych,
 • współpracę z pedagogami szkolnymi i wychowawcami w zakresie prowadzenia orientacji zawodowej,
 • kształtowanie postaw rodzicielskich sprzyjających przygotowaniu dziecka do decyzji zawodowej.

Formy pracy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, klasy szkolonej i opiekunów (rodziców, wychowawców).

W zależności od potrzeb klienta wykorzystywane są następujące metody:

 • pracy indywidualnej z uczniem: rozmowa, badanie preferencji i zainteresowań zawodowych przy wykorzystywaniu  testów, ankiet i kwestionariuszy, udzielanie informacji zawodowej, pomoc w wyborze optymalnych kierunków kształcenia dla uczniów z ograniczeniami zdrowotnymi, nauka podejmowania decyzji zawodowych,
 • pracy grupowej z klasą szkolną: warsztaty, prelekcje, konsultacje
 • pracy z rodzicami i wychowawcami: warsztaty, pogadanki, prezentacje, prelekcje, konsultacje.


 • ZESPÓŁ DS. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH zajmuje się udzielaniem pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom. Diagnozuje przyczyny zgłaszanych trudności wychowawczych oraz problemów w funkcjonowaniu społecznym. Zespół podejmuje również działania na terenie szkół i placówek przez prowadzenie obserwacji uczniów, konsultacji z nauczycielami oraz zajęć o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym m. in.: z zakresu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych, profilaktyki uzależnień, agresji i przeciwdziałania przemocy oraz innych zależnie od potrzeb.

Ponadto poradnia prowadzi:

 • terapię metodą Warnkego – jest to nowa, skuteczna metoda terapii, przeznaczona dla uczniów z dysleksją, ADHD, lękami i innymi trudnościami w uczeniu się,
 • terapię EEG Biofeedback, która przeznaczona jest m.in. dla uczniów z nadpobudliwością psychoruchową, dysleksją, zaburzeniami uwagi i pamięci, autyzmem i Zespołem Aspergera, innymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • terapię integracji sensorycznej, przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, przejawiającymi się m.in. z  problemami z koordynacją wzrokowo-ruchową,  trudnościami w utrzymaniu równowagi, wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym,  niezgrabnością ruchową, nadwrażliwością lub osłabioną wrażliwością na bodźce zmysłowe (dotykowe, słuchowe, wzrokowe, węchowe itp.),
 • zajęcia socjoterapeutyczne mające na celu nabywanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, poznawanie i przyswojenie istniejących norm społecznych oraz budowanie samoświadomości m.in. poprzez rozpoznawanie i nazywanie własnych stanów emocjonalnych oraz radzenia sobie z nimi,
 • terapię zaburzeń emocjonalnych,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię indywidualną i rodzinną,
 • zajęcia z psem,
 • zajęcia edukacyjne dla rodziców mające na celu wsparcia oraz nabywania
  i doskonalenia umiejętności bycia świadomym i konsekwentnym rodzicem.