PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

Praktycznie weryfikujemy swoje kwalifikacje. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim na stażach zawodowych.”

Okres realizacji: 01.10.2020r. – 30.04.2021r.

Status projektu: w trakcie realizacji

Program: Erasmus + Akcja 1. „Mobilność edukacyjna”

Wartość projektu: 116 240 EURO

Kwota dofinansowania: 116 240 EURO

Wkład własny: 0,00 zł

Typ projektu: Staże zawodowe i udział w konkursach dla uczniów oraz job shadowing, kursy i praktyki dla kadry.

Państwa partnerskie: Irlandia Północna (UK)

Partnerzy: North West Academy of English w Londonderry, Irlandia Północna (UK)

Terminy wyjazdów:

 • I grupa stażystów – 29 września – 28 października 2021, 20 uczniów + 2 opiekunów
 • II grupa stażystów – 10 listopada – 9 grudnia 2021, 20 uczniów + 2 opiekunów
 • Wizyta monitorująca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych – 14 partnerów

Cel realizacji:

Główne cele projektu:

 1. podniesienie zdawalności egzaminów zawodowych do 100% w zawodzie technik informatyk wśród wyjeżdżających na staż zawodowy do Wielkiej Brytanii – wyjeżdżający będą stanowili 15% całej populacji uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk.
 2. podjęcie pracy w zawodzie po zakończeniu szkoły przez wszystkich uczestników stażu zawodowego w Wielkiej Brytanii

Szczegółowe cele projektu:

 • poznanie pracy na danym stanowisku i ukształtowanie niezbędnych kompetencji,
 • podniesienie kompetencji językowych z zakresu słownictwa branżowego,
 • zwiększenie kreatywności designerskiej.

Opis przedmiotu realizacji:

Umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego poprzez współpracę z Wielką Brytanią, sięganie do doświadczeń zagranicznych instytucji stało się ważnym elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych.

Lata 2020 – 2025 stanowią kolejny etap poszukiwań i realizowania ambitnych celów na arenie europejskiej, których celem ma być głębokie wsparcie uczniów w rozwijaniu kariery zawodowej w zawodzie technik informatyk ale także dalsze budowanie placówki, otwartej na nowoczesną myśl informatyczną oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie projektowania i zarządzania witrynami WWW.

Analiza potrzeb społeczności Zespołu Szkół Technicznych, opracowania na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród uczniów oraz wśród nauczycieli a także na podstawie przeprowadzonych wywiadów z wyżej wymienionymi grupami.

 1. Dostosowanie treści i formy kształcenia do europejskich standardów edukacyjnych. Wśród istotnych kompetencji kluczowych należy wymienić: kompetencje językowe, kompetencje z zakresu wysoko rozwiniętej informatyki i teleinformatyki, kompetencje społeczne i kulturowe.
 2. Wprowadzenie skutecznych metod kształcenia języka angielskiego zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa branżowego.
 3. Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb kompetencyjnych, obecnych na rynku pracy krajów Unii Europejskiej, w tym do oczekiwań polskich pracodawców z lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy.
 4. Kształtowanie wśród uczniów potrzeby współpracy europejskiej jako bardzo istotnej wartości współczesnego społeczeństwa, narażonego na rozbicia i antagonizmy.

Cele europejskiego planu rozwoju szkoły

 1. dostosowanie form i treści pracy szkoły do europejskich standardów edukacyjnych i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych. Jednym ze sposobów jest organizacja zagranicznych staży zawodowych dla uczniów kierunku technik informatyk.
 2. Wprowadzanie innowacyjnych elementów edukacyjnych, wykraczających poza program nauczania i tworzenie w ten sposób bazy konkurencyjnych pracowników, posiadających kompetencje, zdobyte w czasie kształcenia w technikum, oczekiwane na rynku pracy przez pracodawców i klientów.
 3. Gruntowanie europejskiego wymiaru działań Zespołu Szkół Technicznych na polu edukacji i wychowania, promocja wartości europejskich w środowisku lokalnym i międzynarodowym