PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

Platforma cyfrowa wspierająca zdalną realizację ćwiczeń laboratoryjnych w elektrotechnice, mechatronice i automatyce

Okres realizacji: 01.03.2021r. – 28.02.2023r.

Status projektu: w trakcie realizacji

Program: Erasmus + Akcja 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk” KA226 – Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej

Wartość projektu: 104.500,00 zł [22.683,00 Euro]

Kwota dofinansowania: 104.500,00 zł [22.683,00 Euro]

Wkład własny: 0,00 zł

Typ projektu: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk i partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej

Państwa partnerskie: Estonia, Niemcy, Litwa, Węgry

Partnerzy: Zielonogórski, Technische Hochschule Mittelhessen, Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Universitatea Politehnica Timisoara, Zespól Szkól Technicznych w Wodzisławiu Śl., – jedyny nieakademicki partner projektu.

Terminy wyjazdów:

–       październik 2021 wizyta studyjna na Uniwersytecie Technicznymw Wilnie  [Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas]

–       listopad /grudzień 2021 wizyta studyjna na Technische Hochschule Mittelhessen – THM w Gießen.

–       marzec 2022 wizyta studyjna Universitatea Politehnica Timisoara Ruminia,

–       maj/czerwiec 2022 działania edukacyjne dla 6 uczniów na Uniwersytecie Technicznym w Tallinie.

–       w czasie realizacji projektu  cykliczne działania edukacyjne dla uczniów ZST na Politechnice Śląskiej

Cele projektu:

  • opracowanie platform i interfejsów do realizacji zajęć laboratoryjnych kluczowych przedmiotów dla kierunków kształcenia: elektrotechnika, elektronika oraz mechatronika,
  • opracowanie i rozbudowywanie platform edukacyjnych w sposób uniwersalny,
  • wykorzystanie istniejących laboratoriów przedmiotowych będących w posiadaniu partnerów projektu,
  • wdrożenie do realizacji ćwiczeń zdalnych w technologii Virtual Realisty,
  • zachęcanie partnerów nieakademickich do korzystania z wyników, w szczególności partnerskich szkół średnich,
  • wykorzystanie rezultatów bezpośrednich projektu na poprawę komunikacji między partnerami,
  • wymuszenie częstszych kontaktów, a tym samym powstanie nowych partnerstw i inicjatyw,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych, w szczególności osób o ograniczonej mobilności
  • zabezpieczenie beneficjentów projektu (bezpośrednich i pośrednich) przed skutkami zjawisk społecznych takimi jak COVID-19, które uniemożliwiają kształcenie w sposób stacjonarny.

Opis przedmiotu realizacji: koordynatorem głównym oraz wnioskodawcą jest Politechnika Śląska w Gliwicach.

Projekt skierowany jest do kadry i studentów studiujący w uczelniach partnerskich jak również uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Planowane są mobilności uczniów i nauczycieli na Uniwersytet Techniczny w Tallinie i Politechnikę Śląską w Gliwicach.

Głównym rezultatem projektu będzie opracowanie narzędzi (interfejsów, aplikacji) umożliwiających realizację wybranych kluczowych dla danego kierunku zajęć laboratoryjnych w formie zdalnej, ale emulowanej w taki sposób, aby odzwierciedlała w możliwie największym stopniu zajęcia realizowane w laboratorium oraz zapewniała odpowiednią interakcję ze strony studenta, ucznia (możliwość wpływania na przebieg i wyniki ćwiczenia laboratoryjnego).

Efektem długofalowym realizacji projektu będzie sieć wirtualnych laboratoriów dydaktycznych z zakresu elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki.

Poza powyższymi rezultatami zostaną uzyskane liczne rezultaty uzupełniające, równie istotne z punktu widzenia realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ i jego priorytetów miedzy innymi: wypracowanie otwartości na współpracę międzynarodową, znalezienie lub usprawnienie mechanizmów wzmacniających te cechy kształcenia, które wpłyną na zwiększenie liczby osób podejmujących kształcenie wyższe na kierunkach o dużej chłonności rynkowej, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości ich przygotowania początkowego i wypracowaniu cech osobowych dających młodemu człowiekowi elastyczność w społeczeństwie międzynarodowym.

Poprzez ogólny dostęp do bezpośrednich rezultatów projektu możliwe będzie wyrównywanie szans edukacyjnych, w szczególności osób o ograniczonej mobilności, które będą mogły uczestniczyć w zajęciach bez swojej fizycznej obecności.