PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Dla nauczyciela i dyrektora

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na podstawie § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe

organ prowadzący:

  • 1. opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • 2. ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Dyrektor szkoły/placówki oświatowej: w terminie do dnia 31 października danego roku, składa  do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym, uwzględniając potrzeby o których mowa w §3 ust 1 i 2 Rozporządzenia.

Organ prowadzący w terminie do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniając wymagania, o których mowa w §5 Rozporządzenia.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Uchwała Nr 1147/2022 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 stycznia 2022 r..w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz form i specjalności objętych dofinansowaniem w 2022 roku.