PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Dla nauczyciela i dyrektora

Awans zawodowy

Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Warunkiem nadania stopnia awansu zawodowego jest:

  • odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego (staż mogą odbywać nauczyciele pracujący co najmniej½ obowiązkowego wymiaru zajęć i zatrudnienia m.in. w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r.–Prawo oświatowe; jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, i w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela),
  • posiadanie kwalifikacji zawodowych do prowadzonych w okresie stażu zajęć (zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy –Karta Nauczyciela do nauczycieli zatrudnionych bez wymaganych kwalifikacji nie stosuje się przepisów dotyczących awansu zawodowego),
  • zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Uwaga!
Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego mogą rozpocząć nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Złożenie wniosku
Nauczyciel kontraktowy składa do organu prowadzącego szkołę wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
W przypadku złożenia wniosku w raz z dokumentacją nie później niż do dnia 30 czerwca organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 października organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Dokumentacja, jaką należy dołączyć do wniosku:
– kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
– zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
– kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
– kopia karty oceny pracy, dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (w przypadku realizacji stażu w kilku szkołach/placówkach należy dostarczyć oceny z wszystkich szkół).

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO POBIERZ PDF