PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Szkoły specjalne

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kopernika 71

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kopernika 71 to publiczna placówka kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo (w stopniu od lekkiego do głębokiego) oraz z autyzmem (w tym w normie intelektualnej), dla której organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski.

Jeśli więc Twoje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być uczniem jednej ze szkół tego ośrodka. Dziecko, któremu orzeczono potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – może uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. Zaś dziecko z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju znajdzie wczesną pomoc specjalistyczną.

W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej, od wieku dziecka, od jego aktualnego stanu zdrowia placówka oferuje specjalistyczną pomoc, wsparcie i edukację na następujących poziomach:

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU to zajęcia, które są organizowane dla dzieci w wieku od 0 do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej, posiadających opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania. W placówce dzieci otrzymują profesjonalne wsparcie oligofrenopedagogów (w przypadku niepełnosprawności intelektualnej), tyflopedagoga (terapia widzenia), surdopedagoga (w przypadku niedosłuchu i niesłyszenia), specjalistów ds. autyzmu, psychologa, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, terapeuty metodą Tomatisa i EEG Biofeedback, terapeuty alternatywnej i wspomagającej komunikacji. Zadaniem zespołu wczesnego wspomagania jest także wsparcie rodziców dzieci oraz wyposażenie ich w wiedzę i praktyczne umiejętności terapeutycznego oddziaływania na dziecko.

OŚRODEK REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZY (ORW) daje możliwość terapeutycznego wsparcia, stymulowania rozwoju oraz specjalistycznego oddziaływania na dzieci i młodzież z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej w wieku od 3 lat do 25 roku życia. W ramach ośmiogodzinnego pobytu w Ośrodku dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, biorą udział w zajęciach prowadzonych metodą Weroniki Shernborn, w zajęciach usprawniających ruchowo, a także w zależności od potrzeb dziecka, w zajęciach rehabilitacyjnych, usprawniających mowę, doskonalących proces widzenia, także dogoterapii i innych. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone są w grupach czteroosobowych, a opiekę nad podopiecznymi pełni zawsze nauczyciel/specjalista oraz pomoc nauczyciela. Wychowankowie ORW mają możliwość spożycia posiłków przygotowanych zgodnie z wymogami i preferencjami zalecanych diet. Zajęcia odbywają się w profesjonalnie i estetycznie wyposażonych pracowniach i salach, między innymi w sali doświadczania świata, sali usprawniania polisensorycznego, pracowni integracji sensorycznej, pracowni rehabilitacji ruchowej, szkolnej fikolandii, sali zabaw miękkich i innych.

DZIECI I MŁODZIEŻ Z AUTYZMEM będące w obowiązku szkolnym lub nauki, mają możliwość uczęszczania do wyodrębnionych klas na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Klasa może liczyć maksymalnie czterech uczniów, którymi opiekuje się nauczyciel/specjalista oraz pomoc nauczyciela. Dzięki takiej organizacji pracy każde dziecko z tą niepełnosprawnością ma możliwość indywidualnego rozwoju zgodnie z zasadami terapii behawioralnej oraz innych technik usprawniających
w zakresie funkcjonowania społecznego oraz komunikowania się. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie z autyzmem, na prośbę rodziców, mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych na świetlicy szkolnej.

DZIECI I MŁODZIEŻ Z LEKKIM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ mogą być uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka na wszystkich poziomach odbywa się w zespołach maksymalnie 16-osobowych. Dodatkową formą pomocy dla tej grupy uczniów są zajęcia rewalidacji indywidualnej, przydzielane każdego roku szkolnego zgodnie z potrzebami dziecka. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, korektywy wad postawy, integracji sensorycznej, muzykoterapii, arteterapii, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrównawczych. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w profesjonalnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych, między innymi w pracowni komputerowej z 12 stanowiskami, pracowni do nauki języka angielskiego, pracowni geograficznej, do nauki języka polskiego, matematycznej, multimedialnych i innych.

DZIECI I MŁODZIEŻ Z UMIARKOWANĄ LUB ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ uczestniczą w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły przysposabiającej do pracy. Głównym przedmiotem szkolnym, ale także celem tej formy edukacji jest nacisk na funkcjonowanie społeczne oraz osobiste. Najstarsi uczniowie szkoły uczestniczą w zajęciach usamodzielniających prowadzonych w mieszkaniu treningowym. Inną formą przygotowania uczniów do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym jest prowadzenie zajęć w kawiarni treningowej, która znajduje się w placówce. Uczniowie wyjeżdżają także do pobliskich gospodarstw szkółkarskich, gdzie uczą się prac związanych z uprawą roślin i drzewek. Wszyscy uczniowie z tym stopniem niepełnosprawności intelektualnej uczestniczyć mogą w dodatkowych zajęciach korygujących, usprawniających i kompensujących towarzyszące zaburzenia i ograniczenia. Uczniowie prowadzeni są w grupach maksymalnie 8-osobowych. Z myślą o dzieciach i młodzieży z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej utworzono następujące pracownie: ceramiczną, techniczną, poligraficzną, florystyczną, stolarstwa artystycznego, salę bajkoterapii, pokój klocków, salę tańców i inne. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie uczestniczyć mogą
w zajęciach świetlicowych.

WYPOSAŻENIE

Pracę edukacyjno – terapeutyczną prowadzoną w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych wspomaga wysokiej klasy sprzęt multimedialny. Do dyspozycji uczniów jest między innymi pięć tablic interaktywnych. Placówka posiada także16-osobowy autobus, którym uczniowie wyjeżdżają na wycieczki, konkursy i turnieje sportowe. Wszyscy uczniowie mogą uczestniczyć w terapii metodą Tomatisa. Placówka prowadzi również terapię metodą EEG Biofeedback. Posiadamy tablety, które wyposażone w profesjonalne oprogramowanie spełniają funkcję tzw. ,,protezy mowy”. Dzięki tej nowoczesnej technologii komputerowej ,,niemówiący” uczniowie mogą pozawerbalnie komunikować o swych potrzebach, a co ważne, są dzięki temu usłyszani i zrozumiali dla innych. Placówka wyposażona jest w windę umożliwiającą pokonywanie barier architektonicznych oraz urządzenia ułatwiające poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową.

TRADYCJE I OSIĄGNIĘCIA

Placówkę odwiedzają liczne delegacje krajowe i zagraniczne. Działa w niej amatorski teatr, w którym aktorami są dzieci i młodzież o głębszym stopniu niepełnosprawności intelektualnej ,,Teatr Ruchu – Mówimy Bez Słów”. Wysoką jakość podejmowanych przez nas działań potwierdzają zdobyte przez uczniów, nauczycieli, a także rodziców certyfikaty jakości: Certyfikat ,,Śląskiej Szkoły Jakości”, Certyfikat I i II stopnia Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie, Zielony Certyfikat Placówki Zrównoważonego Rozwoju – pierwsza szkoła specjalna w Polsce, która zdobyła ten certyfikat, Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniowi, Certyfikat Szkoły Bez Przemocy, Certyfikat Szkoły Współpracy, dwukrotnie ogólnopolski laureat programu pn. ,,Dzień Bezpiecznego Internetu”.

Film promujący Ośrodek: