PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Szkoły specjalne

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kopernika 71

Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych to placówka dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu od lekkiego do głębokiego) oraz z autyzmem .

W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej, od wieku dziecka, od jego aktualnego stanu zdrowia placówka oferuje specjalistyczną pomoc, wsparcie i edukację na następujących poziomach:

Wczesne wspomaganie rozwoju: dla dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej, posiadających   opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania

– zajęcia indywidualne lub w maksymalnie w trzyosobowych grupach

– czas zajęć – 2 godziny zegarowe w tygodniu.

– zajęcia prowadzone przez: oligofrenopedagogów (w przypadku niepełnosprawności intelektualnej), tyflopedagoga (terapia widzenia), surdopedagoga (w przypadku niedosłuchu i niesłyszenia), specjalistów ds. autyzmu, psychologa, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, terapeuty metodą Tomatisa i EEG Biofeedback, terapeuty alternatywnej i wspomagającej komunikacji.

– profesjonalne wsparcie rodziców dzieci oraz wyposażenie ich w wiedzę i praktyczne umiejętności terapeutycznego oddziaływania na dziecko.

– udział dzieci w imprezach szkolnych np. spotkanie z Mikołajem, koncerty, festyny.

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy: dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej w wieku od 3 do 25 roku życia

– grupy maksymalnie 4 osobowe czas zajęć 7.30 – 15.30,

– opieka nauczyciela/specjalisty oraz pomocy nauczyciela,

– zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rekreacyjne dostosowane do potrzeb i możliwość dziecka skierowane na stymulowanie jego rozwoju,

-możliwość udziału w zajęciach prowadzonych metodą Weroniki Sherborne, dogoterapii, w zajęciach usprawniających ruchowo, a także w zależności od potrzeb dziecka w zajęciach rehabilitacyjnych, usprawniających mowę, doskonalących proces widzenia, zajęciach terapii ręki,

-zajęcia w profesjonalnie i estetycznie wyposażonych pracowniach i salach, między innymi w sali doświadczania świata , usprawniania polisensorycznego, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, szkolnej fikolandii.

Szkoła Podstawowa:

dla dzieci i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej: zespoły maksymalnie 16 osobowe, zajęcia lekcyjne w profesjonalnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych, m. in. w pracowni komputerowej, do nauki języka polskiego, angielskiego, geograficznej, matematycznej  z wykorzystaniem tablic interaktywnych,

dla dzieci i młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej: zespoły edukacyjno-terapeutyczne 4- 8 osobowe, opieka nauczyciela i pomocy nauczyciela, działania skierowane na rozwój osobisty i funkcjonowanie społeczne ucznia. Zajęcia rewalidacji indywidualnej, przydzielane każdego roku szkolnego zgodnie z potrzebami dziecka – np. logopedyczne, korektywy wad postawy, integracji sensorycznej, muzykoterapii, arteterapii, kompensowanie braków edukacyjnych oraz usprawnianie zaburzonych funkcji.

dla dzieci i młodzieży z autyzmem: z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

– zajęcia w zespołach maksymalnie 4 osobowych,

-możliwość uczęszczania do wyodrębnionych klas na poziomie szkoły podstawowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy,

-opieka nauczyciela/specjalisty oraz pomocy nauczyciela,

-działania skierowane na indywidualny rozwój ucznia zgodnie z zasadami terapii behawioralnej oraz innych technik usprawniających w zakresie funkcjonowania społecznego i komunikowania się.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy: dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

– zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w zespołach 4-8 osobowych,

-szeroka oferta zajęć korygujących, usprawniających i kompensujących towarzyszące zaburzenia i ograniczenia,

-przysposobienie do pracy w profesjonalnie wyposażonych pracowniach: gastronomicznej, ceramicznej, poligraficznej, technicznej, florystycznej, stolarstwa artystycznego,

-rozwijanie kompetencji społecznych i zawodowych przez udział w zajęciach prowadzonych w mieszkaniu treningowym i kawiarni treningowej,

-wdrażanie do pracy w realnych warunkach – warsztaty w gospodarstwie ogrodniczym

Baza i zaplecze edukacyjno-terapeutyczne:

Pracownia EEG Biofeedback  i Tomatisa – z nowym sprzętem do diagnoz i terapii, fikolandia – sala zabaw, pracownia ceramiczna,  poligraficzna, techniczna, florystyczna,  integracji sensorycznej SI, sala doznań interaktywnych „Tajemnicza Wyspa”, kuchnie treningowe, łazienki treningowe, sala doświadczania świata, sala zabaw miękkich, gabinet logopedyczny, pracownia alternatywnych metod komunikacji, arteterapii,  muzyczna, sale z dostępem do internetu wyposażone w tablice interaktywne,  pracownia robotyki, nowoczesna pracownia komputerowa,  sala rehabilitacji ruchowej, siłownia, pracownia gastronomiczna, pracownie komputerowe, place zabaw, kawiarnia treningowa „Szkolny kredens”, mieszkanie treningowe, szklarnia treningowa.

Osiągnięcia i certyfikaty:

Uczniowie wcielają się w role teatralne w Grupie teatralnej KRA, odnoszą sukcesy w Olimpiadach Specjalnych, wygrywają ogólnopolskie konkursy, biorą udział w międzynarodowych projektach m.in.eTwinning. Placówka uzyskała Certyfikat Kreatywna szkoła- twórczy uczeń , certyfikaty udziału w Europejskim tygodniu kodowania, Zielony Certyfikat Placówki Zrównoważonego Rozwoju, Certyfikat Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie, Certyfikaty udziału w projektach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Film promujący Ośrodek: