PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Specjalne potrzeby edukacyjne

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl.

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. realizuje zdania wynikające z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju.

Do zadań ośrodka należy udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki
w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

W poradni przyjmowane są dzieci za zgłoszeniem rodziców, którzy kierowani są przez:

  • lekarzy rodzinnych oraz specjalistów: okulistów, otolaryngologów, laryngologów, neurologów dziecięcych, rehabilitantów, psychiatrów itp.,
  • ośrodki takie jak: MOPS, PCPR, żłobki, przedszkola i inne placówki działające na rzecz dziecka rodziny,

Diagnozę przeprowadzają w Poradni specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant.

Celem diagnozy jest wykluczenie bądź określenie zagrożenia rodzajem niepełnosprawności.

W ramach prowadzonej diagnozy udzielana jest rodzicom informacja dotycząca:

  • sytuacji rozwojowej dziecka,
  • właściwych dla dziecka form kompleksowej pomocy,
  • przekazywane są również rodzicom informacje dotyczące jednostek udzielających specjalistycznej pomocy.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia niepełnosprawnością specjaliści określają rodzaj zajęć którymi dziecko będzie objęte w Ośrodku.

Rodzice składają wniosek  o objęcie dziecka specjalistyczną pomocą w Ośrodku w ramach programu „Za Życiem”.

Rodzicom udzielane są porady – ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia psychologicznego ukierunkowanego na radzenie sobie przez rodzinę z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o zagrożeniu niepełnosprawności dziecka,

Grupa wsparcia będzie organizowana – o ile rodzice wyrażą zgodę na  dobrowolny udziału w zajęciach grupowych.