PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Kolejne partnerstwa podpisane

Powiatowe szkoły zyskały kolejnych partnerów. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim nawiązały współpracę z Politechniką Śląską, a PCKZiU dodatkowo z firmą ASTOR. Dziś wodzisławskim starostwie zostały podpisane listy intencyjne oraz porozumienia.

List intencyjny o współpracy Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach z Politechniką Śląską podpisali starosta wodzisławski Leszek Bizoń, rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz dyrektor rydułtowskiej szkoły Mirela Szymczak. Współpraca będzie polegała na objęciu przez Politechnikę Śląską patronatem naukowym uczniów oddziału politechnicznego Liceum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach. Mowa o kontaktach w sferze działań dydaktycznych, stworzeniu warunków do rozwoju zainteresowań i umiejętności uczniów, a także w zakresie przygotowania ich do podjęcia studiów wyższych na kierunkach technicznych. Współpraca będzie polegać również na wymianie doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania młodzieży.

Nowego partnera ma także PCKZiU

Nowym partnerem został Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej. Porozumienie podpisali starosta wodzisławski Leszek Bizoń, dziekan Wydziału dr hab. inż. Anna Timofiejczuk oraz Ewelina Limanowską, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Wydział Mechaniczny Technologiczny obejmie patronatem naukowym uczniów technikum, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim-na kierunku technik robotyk. 

Porozumienia obowiązują od dnia podpisania i zostają zawarte na czas nieokreślony. W ramach zawartych zawartych umów Politechnika oraz Wydział Mechaniczny Technologiczny zobowiązują się do:

  • konsultacji i pomocy w opracowaniu autorskich programów kształcenia;
  • udostępniania bazy dydaktycznej w postaci zasobów bibliotecznych oraz laboratoryjnych;
  • prowadzenia wykładów śródsemestralnych dla uczniów szkół, w tym popularyzujących dorobek naukowy Politechniki;
  • umożliwienia uczniom szkół udziału w zajęciach prowadzonych przez pracowników Politechniki oraz uczestniczenia w wykładach, ćwiczeniach tablicowych, laboratoryjnych i pracach kół naukowych, a także zdobywania zaliczeń respektowanych podczas rekrutacji na studia na Politechnice;
  • wspierania nauczycieli szkół w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
  • promowania wśród studentów możliwości pracy z uczniami szczególnie zdolnymi na zasadzie wolontariatu, w ramach zajęć pozalekcyjnych;
  • przesyłania informacji o planowanych zajęciach na Politechnice Śląskiej;
  • promowania wśród studentów możliwości współpracy z młodzieżą szkół w prowadzeniu szkolnych kół zainteresowań;
  • wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych.

Technik robotyk to kierunek, który w PCKZiU zostanie uruchomiony od września tego roku. To także odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. W 2019 roku technik robotyk został wpisany na listę zawodów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki. Z tego powodu od wielu lat w PCKZiU realizowane są przedsięwzięcia, których celem jest wyposażenie szkoły w najnowocześniejszą w regionie bazę dydaktyczną-m.in. pracownię robotów, park drukarek 3D.

PCKZiU będzie współpracowało także z firmą ASTOR

Powiatowe Centrum podpisało także porozumienie z firmą ASTOR. Porozumienie podpisały Małgorzata Hadwiczak, dyrektor oddziału ASTOR Katowice oraz Ewelina Limanowska, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. W ramach zawartego porozumienia firma patronacka zobowiązuje się współorganizować wraz ze szkołą zajęcia dydaktyczne, szkolenia, pokazy demonstracyjne dla uczniów i pracowników szkoły (na terenie szkoły oraz firmy patronackiej). Strony porozumienia będą współpracować przy opracowaniu i organizowaniu kierunków kształcenia związanych z automatyką przemysłową.

Dzisiejszemu podpisaniu listów i porozumień towarzyszył pokaz robota humanoidalnego NAO oraz ramienia robotycznego, wykorzystywanego przez fabryki z sektora przemysłu 4.0.