POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Zmiany w punktach bezpłatnych porad w powiecie wodzisławskim

Z powodu niskiego zainteresowania poradami świadczonymi w punkcie porad obywatelskich działającym w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach od sierpnia część dyżurów prawników świadczących pomoc prawną w tej lokalizacji będzie realizowana w "Oazie Aktywności" w Wodzisławiu Śl. Nie oznacza to jednak, że punkt porad zniknie z mapy Gorzyc.

prawo, Temida, sąd, porady prawne, na zdjęciiu młotek sędziowki oraz waga sprawiedliwości

Od poniedziałku, 2 sierpnia br., Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim częściowo przenosi punkt porad obywatelskich, prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, z Gorzyc do Wodzisławia Śląskiego. W nowej lokalizacji, w budynku „Oazy Aktywności”, porady obywatelskie udzielane będą w poniedziałki i środy od 14.00 do 18.00 oraz we wtorki od 10.00 do 14.00. W pozostałe dni, tj. w czwartki od 10.00 do 14.00 oraz w piątki od 14.00 do 18.00, punkt będzie nadal działał w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach przy ul. M. Kopernika 8.

Przypomnijmy, że drugi punkt, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, znajduje się w Centrum Usług Społecznych w Radlinie przy ul. Korfantego 87.

Lokalizacja pozostałych czterech punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna, pozostaje bez zmian. Dwa z nich znajdują się w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164, jeden w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 9a, natomiast czwarty punkt zlokalizowany jest w Urzędzie Miasta Pszowa przy ul. Pszowskiej 534 (Urząd Stanu Cywilnego). W tym ostatnim punkcie za udzielanie nieodpłatnych porad prawnych odpowiada Fundacja TOGATUS PRO BONO.

Harmonogram dyżurów prawników dostępny jest TUTAJ (nowe okno)

Inne wzory dokumentów niezbędne do uzyskania pomocy w punktach dostępne są z kolei TUTAJ (nowe okno).

Przypomnijmy, z czym wiąże się nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie.

Co obejmuje pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna (udzielana w punktach w Wodzisławiu Śl., Pszowie, Rydułtowach) obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Co obejmuje poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (świadczone w punktach w Gorzycach, Radlinie i Wodzisławiu Śl.) obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
 • w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Kto jest uprawniony do nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie

 • która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
 • w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie można pobrać od osoby udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i wypełnione składa się tej osobie.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną, która jest pomocą de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

 • oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,
 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach:

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoba, która zgłosi uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa Staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania ze strony internetowej Powiatu Wodzisławskiego),wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.
Potrzebę skorzystania z porady poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy zgłosić również telefoniczne pod nr 32 4120951 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl:
od poniedziałku do środy: 7:30-15:30,
czwartek: 7:30-17:00,
piątek: 7:30-14:00,
bądź e-mailem: pomocprawna@powiatwodzislawski.pl.

Zasady umawiania się na porady:

Na wizyty do prawników oraz doradców obywatelskich do wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 32 4120951 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim:
od poniedziałku do środy: 7:30-15:30,
czwartek: 7:30-17:00,
piątek: 7:30-14:00,
bądź e-mailem: pomocprawna@powiatwodzislawski.pl, lub poprzez stronę internetową www.np.ms.gov.pl. – PRZEJDŹ.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Inne ważne regulacje:

W przypadku, gdy nieodpłatnej pomocy udzielać będzie magister prawa osoba uprawniona do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.

Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest dokumentowany w anonimowej „karcie pomocy” przez podanie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania, oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.

Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej.