POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Jeszcze tylko tydzień na zgłoszenie kandydatów do nagród Powiatu

Przypominamy, że tylko do końca stycznia można składać wnioski o przyznanie Nagród Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury, jak również wnioski o przyznanie Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Przy okazji zwracamy uwagę, że zmienił się regulamin nagród w dziedzinie sportu.

Nagrodę lub Wyróżnienie Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej mogą otrzymać:

 1. Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe;
 2. Trenerzy zamieszkali na terenie powiatu wodzisławskiego, prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym;
 3. Trenerzy oraz inne osoby zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej.

Nagrody lub Wyróżnienia dla zawodników lub trenerów mogą być przyznawane wyłącznie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach lub dziedzinach sportu, w których, na dzień osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego, działają polskie związki sportowe – zgodnie z wykazem prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, o którym mowa w art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Nagrodę lub Wyróżnienie można przyznawać za osiągnięcia w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, światowe, międzynarodowe, europejskie federacje sportowe, właściwy dla danego sportu Polski Związek Sportowy, a także przez podmiot prowadzący działalność sportową o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia lub Nagrody mogą wystąpić:

 • prezydent miasta, burmistrz, wójt gminy z terenu powiatu wodzisławskiego;
 • organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną, prowadząca działalność statutową w zakresie kultury fizycznej na terenie powiatu wodzisławskiego;
 • jednostka organizacyjna lub podmiot, działający na terenie powiatu wodzisławskiego, których przedmiotem działalności statutowej jest kultura fizyczna;
 • kandydat do nagrody lub wyróżnienia albo rodzic lub opiekun prawny kandydata niepełnoletniego.

Nagrodę Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury mogą otrzymać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego, osoby prawne lub inne podmioty mające siedzibę na terenie powiatu wodzisławskiego. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w roku poprzednim lub za całokształt działalności kulturalnej. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić m.in.:

 • prezydent miasta, burmistrz, wójt gminy z terenu powiatu wodzisławskiego;
 • organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną, prowadząca działalność statutową w zakresie kultury na terenie powiatu wodzisławskiego;
 • jednostka organizacyjna lub podmiot działający na terenie powiatu wodzisławskiego, których przedmiotem działalności statutowej jest kultura.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. w siedzibie przy ul. Bogumińskiej 2 lub ul. Pszowskiej 92a bądź przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl. (decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenie wpływu do kancelarii Starostwa). Termin upływa 31 stycznia 2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji, Kultury i Sportu pod numerami telefonów: 32 412 09 61, 32 412 09 49.

Wzory wniosków o przyznanie Nagrody w Dziedzinie Kultury oraz Nagrody i Wyróżnienia w Dziedzinie Sportu dostępne są TUTAJ.

Więcej informacji można znaleźć w Regulaminach:

 1. Regulamin przyznawania dorocznych Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (POBIERZ PDF) (Uchwała Nr IV/63/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego)
 2. Regulamin przyznawania Wyróżnień i Nagród Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (POBIERZ PDF)UWAGA NOWY REGULAMIN (Uchwała nr XI/120/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego)