Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 i 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) oraz art. 12 ust. 4a, 4f i ust. 5, art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) zawiadamiam o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, za grunt przeznaczony pod realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Letniej w Radlinie – etap I”, oznaczony jako działka nr 4989/393 o pow. 0,0274 ha, położona w Radlinie, obręb Radlin, k. m. 4, powstała z podziału działek nr nr 3169/393, 3170/393 ujawnionych w księdze wieczystej LWh Radlin Górny VII 299 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl., gdzie jako właściciela wpisano: Marie Nowak z domu Kollorz z Radlina, zaś zgodnie z oznaczeniem podmiotu w ewidencji gruntów opisane wyżej działki stanowiły dotychczas własność Florentyny i Jana Sikora w ustawowej wspólności.

Działka nr 4989/393 o pow. 0,0274 ha została przejęta z mocy prawa przez Gminę Miasto Radlin na podstawie decyzji Starosty Wodzisławskiego z dnia 27 lipca 2009 r. Nr 03/09 (sygn. akt: WAB.7336-003/09) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Jednocześnie z uwagi na nieustalone adresy dotychczasowych właścicieli przedmiotowej nieruchomości, wpisanych zarówno w księdze wieczystej jak i w ewidencji gruntów, wzywam wszystkie osoby, które rościłyby sobie prawo  do tej nieruchomości, ażeby w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia zgłosiły je tut. organowi na piśmie i złożyły stosowne dowody.
Wszelkie informacje o prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Bogumińska 2, pokój 205 (II piętro) w godzinach od 730 do 1530 lub pod numerem telefonu 032 4539719.