Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na stypendia w dziedzinie kultury.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na stypendia w dziedzinie kultury.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO zaprasza osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury w 2010 roku

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM POWINIEN ZAWIERAĆ:
–    dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon, wykształcenie),
–    informację o dorobku twórczym, popularyzatorskim, konserwatorskim itp. wraz  z dokumentacją,
–    program stypendium obejmujący: cel, na który ma być przeznaczone stypendium oraz plan pracy w okresie pobierania stypendium; realizacja programu stypendialnego powinna nastąpić w czasie  pobierania stypendium tzn. w ciągu 5 miesięcy.
Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje.
Wniosek pozostawiony będzie bez rozpatrzenia w przypadku:
–    złożenia go po terminie,
–    braków formalnych.

Dodatkowe informacje oraz zasady przyznawania stypendium można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Lompy 14 w pokoju nr 415, tel. (32) 73 13 429 lub na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.silesia-region.pl

Wnioski stypendialne (wraz z dokumentacją) prosimy składać w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 167) lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice do dnia 31 marca 2010 roku (do godz. 15.00)
Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.