POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Zarząd Powiatu umorzył szpitalowi 2,5 mln zł pożyczek

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zdecydował umorzyć Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. zaległości z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek. W sumie to kwota 2,5 mln zł.

Chodzi o dwie pożyczki udzielone szpitalowi przez Powiat w tym roku oraz część pożyczki udzielonej w czerwcu ubiegłego roku. O ich umorzenie wnioskowała dyrekcja zakładu, która swoją prośbę uzasadniała m.in. tym, że szpital jako publiczny zakład opieki zdrowotnej dysponuje jedynie przychodami pochodzącymi z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Niestety poziom finansowania świadczeń medycznych od wielu lat pozostaje na niezmienionym poziomie, a większość świadczeń zdrowotnych jest niedoszacowana. Ponadto od października 2017 r. PPZOZ został zakwalifikowany do tzw. Sieci szpitali, która zmieniła zasady finansowania działalności medycznej. W związku z tym szpital został pozbawiony możliwości uzyskania dodatkowych przychodów z tytułu tzw. ponadlimitów. Obciążeniem finansowym dla szpitala są również coraz większe koszty związane z rosnącymi wydatkami na leczenie pacjentów oraz na funkcjonowanie oddziałów szpitalnych. Jest to niezależne od prowadzonej przez szpital polityki, z uwagi na fakt, iż wykonawcy w składanych ofertach cenowych uwzględniają ciągle wzrastający wskaźnik inflacji oraz swoje wynagrodzenie.

Mimo trudności w finansowaniu bieżącej działalności, szpital realizuje szereg działań dla zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania oraz poprawy kondycji finansowej. Na przestrzeni bieżącego roku, dzięki wsparciu Powiatu oraz środkom pozyskanym z budżetu państwa i środkom własnym, zaadaptowano pomieszczenia IV piętra budynku szpitala na nowoczesną salę operacyjną. Zmodernizowano Pracownię Badań Endoskopowych w Rydułtowach, dostosowując ją do standardów europejskich oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Powiatu. Doposażono również w sprzęt i aparaturę medyczną oddziały i poradnie. Wyremontowano z własnych środków Poradnię Chirurgiczną,  Poradnię Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz Kardiologiczną w Wodzisławiu Śląskim. W latach poprzednich dokonano likwidacji nierentownych komórek organizacyjnych. Ponadto dokonano restrukturyzacji zadłużenia. W celu poprawy sytuacji finansowej został opracowany przez dyrekcję „Program medyczny”, zakładający m.in. optymalizację działalności i połączenie jednoimiennych oddziałów szpitalnych.

Dyrekcja wskazuje, iż zakład prowadząc bieżącą działalność medyczną, przy obecnym poziomie finansowania ustalonym przez płatnika publicznego, będzie borykał się z problemem wygospodarowania wolnych środków finansowych na spłatę zadłużenia wobec Powiatu Wodzisławskiego. Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu wniosku dyrekcji uznał więc, że umorzenie pożyczek jest celowe i zasadne. –  Jest to pierwszy, wymierny efekt poparcia Zarządu dla dotychczasowych działań PPZOZ. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wzrost nakładów na ochronę zdrowia to inwestycja w nas samych. Wszyscy też jesteśmy zainteresowani nie tylko tym, by szpital przetrwał, ale by swoją ofertą, możliwościami i infrastrukturą zaspakajał potrzeby mieszkańców – wyjaśnia starosta Leszek Bizoń.