POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na druk „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. poszukuje wykonawcy, który podejmie się wykonania zlecenia polegającego na przygotowaniu do druku (opracowanie graficzne, obróbka zdjęć oraz skład), druk oraz dostawę do siedziby Zamawiającego 9 (słownie: dziewięciu) numerów czasopisma pt.: „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”.

W związku z powyższym bardzo proszę o dokonanie wyceny zlecenia o następujących parametrach:
1. Całościowe przygotowanie do druku (skład i naświetlenie);
2. Druk czasopisma o formacie A-4 – format po złożeniu gazety;
3. Liczba stron: 10 (słownie: dziesięć)– w tym 6 (słownie: sześć) stron czarno-białych oraz 4 (słownie: cztery) strony kolorowe okładki (bez zszywek,/ w środku jedna kartka luzem);
4. Nakład 4000 egzemplarzy każdego numeru – planowana liczba numerów w roku 2019 r.- 9 (słownie: dziewięć) numerów
5. Papier okładki – 4 strony – dwustronnie kredowy o grubości min. 135 g/m2;
6. Papier środka – 6 stron – papier offset o grubości min. 70 g/m2;
7. Pakowanie i transport na koszt Wykonawcy.

W czasopiśmie nie planuje się zamieszczania ogłoszeń handlowych, reklam lub tekstów reklamowych. Okładka zawiera ujawniony nakład. Czasopismo posiada nr ISSN nadany przez Bibliotekę Narodową, w posiadaniu którego jest Powiat Wodzisławski – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim – jako Wydawca.

Materiały (pliki tekstowe oraz zdjęcia, rysunki lub inne grafiki) do każdego numeru czasopisma Zamawiający będzie dostarczać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres poczty wskazany przez Wykonawcę) lub serwera FTP Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przesłania Zamawiającemu projektu układu graficznego każdego numeru czasopisma w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu otrzymania materiałów od Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym w zakresie składu graficznego, jak i korekty tekstowej i graficznej projektu czasopisma. W przypadku, gdy konieczne okaże się naniesienie poprawek, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naniesienia i przesłania poprawionego projektu w ciągu maksymalnie 3 godzin od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego. Naruszenie ww. czasookresów (zarówno w zakresie przesłania projektu układu graficznego, jak i naniesienia poprawek, o których mowa w zdaniu powyżej) skutkować będzie możliwością zastosowania przez Zamawiającego kar umownych, a w przypadku wielokrotnego naruszenia wspomnianych terminów – możliwością rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Przed dokonaniem wydruku każdego numeru niezbędne będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego ostatecznego projektu czasopisma przygotowanego przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ostateczną, elektroniczną wersję czasopisma  w formacie .pdf w celu zatwierdzenia gotowego materiału do druku.

Dostarczenie wydrukowanych numerów będzie musiało nastąpić nie później niż w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu czasopisma. Wydrukowane czasopisma Wykonawca dostarczy na swój koszt do siedziby Zamawiającego i w godzinach jego urzędowania. Czasopismo powinno być spakowane w paczki po 500 szt. i posortowane w danej paczce po 50 lub 100 szt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania elektronicznej wersji ostatecznego projektu każdego numeru czasopisma w celach promocyjnych i informacyjnych, w szczególności poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej oraz w innych publikacjach elektronicznych.

Oferta cenowa powinna określać całkowity koszt wykonania powyższego zlecenia (9 numerów) z wyszczególnieniem ceny netto i brutto. Wynagrodzenie z tytułu ewentualnego wykonania niniejszego zlecenia zaspokoi w całości żądania Wykonawcy z tytułu świadczeń opisanych w niniejszym zapytaniu.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

W przypadku wątpliwości i pytań proszę kontaktować się z Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu pod nr tel. 32 453 99 77 lub 32 453 99 80.

Oferty cenowe proszę przesyłać e-mailem na adres: promocja@powiatwodzislawski.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu oferty).

Złożenie zapytania ofertowego, jak również otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia i nie łączy się z koniecznością zawarcia umowy.

Przykładowe numery „Wieści Powiatu Wodzisławskiego” znajdują się na stronie http://www.powiatwodzislawski.pl/category/wiesci-powiatu-wodzislawskiego