Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2010 roku - Powiat Wodzisławski

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2010 roku

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego informuje, iż na postawie art. 11 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zaprasza do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Konkursowej do oceny ofert, które zostaną złożone w ramach ww. konkursu.

Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz:
1)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
2)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
3)    spółdzielnie socjalne,
4)     spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które;
– nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu
na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Jednocześnie Zarząd Powiatu informuje, iż w skład Komisji Konkursowej
na podstawie art. 15 ust. 2d ww. ustawy nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje biorące udział w konkursie.

Zgłoszenia w formie pisemnej wraz ze zgodą kandydata należy przesyłać w terminie do 14 czerwca 2010 roku na adres:

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Pszowska 92a

( Pod uwagę będzie brana data wypływu do kancelarii Starostwa).

Informacji w powyższej sprawie udziela:
Pani Jadwiga Zając –  Inspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,
w godz. od 7:30 do 15:30,  nr telefonu:  32 412 09 65.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej – pobierz

Załącznik nr 1 do pracy Komisji Konkursowej

Załącznik nr 2 po pracy Komisji Konkursowej