Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Zaproszenie do składania ofert na druk czasopisma „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”

Zaproszenie do składania ofert na druk czasopisma „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na druk czasopisma „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”.

Identyfikator ogłoszenia: BKI.054.1.2022

 1. Oferta powinna dotyczyć wyceny na druk czasopisma wraz z kompleksowym opracowaniem graficznym, składem i dostawą do siedziby Zamawiającego pisma, o następujących parametrach:
  a) Nakład 4000 egzemplarzy każdego numeru;
  b) Całościowe przygotowanie do druku (skład i naświetlenie);
  c) Druk czasopisma o formacie A-4 – format po złożeniu czasopisma;
  d) Liczba stron: 10, w tym 6 czarno-białych oraz 4 kolorowe (zadrukowana obustronnie okładka zewnętrzna);
  e) Poszczególne egzemplarze czasopisma nie muszą być zszyte zszywkami, chyba że z przyczyn organizacyjnych lub technicznych istniejących po stronie oferenta taka oferta (ze zszywkami) byłaby tańsza niż bez zszywek;
  f) Papier okładki – 4 strony – dwustronnie kredowy o grubości min. 135 g/m2;
  g) Papier środka – 6 stron – powlekany drzewny min. 80 g/m2 o wykończeniu matowym;
  h) Pakowanie i transport na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 2. Prosimy o dokonanie wyceny odrębnie dla:
  a) Sześciu numerów o parametrach określonych w pkt. I;
  b) Czterech numerów o parametrach określonych w pkt. I;
  c) Dziewięciu numerów o parametrach określonych w pkt. I.
 3. Pozostałe warunki realizacji zamówienia i informacje:
  a) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przesłania Zamawiającemu każdorazowego projektu układu graficznego pisma w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania od Zamawiającego materiałów do konkretnego numeru;
  b) Wykonawca będzie zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w zakresie składu graficznego i korekty projektu czasopisma;
  c) W przypadku, gdy konieczne okaże się naniesienie poprawek lub zmian – zarówno tekstowych, jak i w układzie graficznym, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naniesienia w ciągu 4 godzin od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego;
  d) Materiały do opracowania poszczególnych numerów czasopisma Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub FTP Wykonawcy.
  e) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ostateczną, elektroniczną wersję każdego numeru czasopisma w formacie pdf w celu zatwierdzenia gotowego materiału do druku;
  f) Zamawiający będzie mieć prawo do zamieszczania pliku pdf każdego numeru czasopisma na swojej stronie internetowej oraz w innych publikacjach elektronicznych;
  g) Dostarczenie gotowych (wydrukowanych) każdego numeru czasopisma będzie musiało nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznego projektu czasopisma lub od momentu przesłania gotowego czasopisma do druku;
  h) Wydrukowane egzemplarze czasopisma Wykonawca dostarczy każdorazowo na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawianego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2. Egzemplarze czasopisma powinny być spakowane w paczki po 500 szt. i posortowane w danej paczce po 50 szt.
  i) Oferta cenowa powinna określać całkowity koszt wykonania zlecenia i zawierać wszelkie koszty jego realizacji wraz z dostawą. Oferta cenowa powinna wyszczególniać cenę netto i brutto odpowiednio: sześciu, czterech i dziewięciu numerów czasopisma.
 4. Zamawiający informuje, że w czasopiśmie nie planuje się zamieszczania ogłoszeń handlowych, reklam lub tekstów reklamowych. Okładka zawiera ujawniony nakład. Czasopismo posiada nr ISSN nadany przez Bibliotekę Narodową, w posiadaniu którego jest Powiat Wodzisławski – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim – jako Wydawca.
 5. W przypadku wątpliwości i pytań prosimy kontaktować się z Biurem Komunikacji Społecznej i Informacji Starostwa Powiatowego, kierując pytania na adres: media@powiatwodzislawski.pl
 6. Oferty cenowe przygotowane zgodnie z pkt. 3 lit. i) prosimy przesyłać e-mailem na adres: media@powiatwodzislawski.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2022 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zamówienia żadnemu z oferentów bez podania przyczyny.

W przypadku wyboru oferty Zamawiający opublikuje informację na temat wyboru oferty na stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl w sekcji „Ogłoszenia”.

Komórka odpowiedzialna: Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji, media@powiatwodzislawski.pl